LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   EENHEID         TREFWOORD < EENHEID>

CITATEN 

SHUNRYU SUZUKI: Eenheid en verscheidenheid zijn hetzelfde, daarom moet eenheid erkend worden in elke bestaansvorm.

SHUNRYU SUZUKI: De heelheid van een wezen wordt niet verkregen door alles bijeen te tellen. Het is onmogelijk om een geheel bestaan op te delen in fragmenten.
PHILIP KAPLEAU: De waarheid is dat alles Een is.
HUANG PO: De Ingang naar Eenheid is jouw oorspronkelijke Geest.

HUANG PO: De ware aard van al “het bestaande” is van eenzelfde kwaliteit: Zodanigheid; hoe kunnen verdelingen dan ook maar enige werkelijkheidswaarde bezitten?

HUANG PO: Jullie zijn altijd al één geweest, dus doe nou niet alsof je via allerlei oefeningen die eenheid kunt verwerven.

HUANG PO: Je hoeft slechts de aard van je eigen Geest te leren kennen waarin geen zelf of ander huist. Er bestaat alleen maar de Ene Geest.

ANONIEM: Alle bewustzijn en alle geesten en alle lichamen zijn niet afzonderlijk, maar één.
BHAGAVAD GITA: Als de mens inziet dat de verschillende schepselen allemaal in Eén zijn gegrondvest en zich uit die Eén ontwikkelen, dan pas bereikt hij Brahman.
ANONIEM: Als je één bent, kan er nooit iets tussen komen.
ANONIEM: Er is slechts Eenheid, en we zijn allemaal spiegels van elkaar in deze uitgestrekte schepping.
N. WALSCH: Deze 21 ste eeuw zal de eeuw van het ontwaken zijn, van de ontmoeting met de Schepper binnenin. Vele wezens zullen eenheid met God en met de rest van het leven ervaren. Dit zal het begin zijn van een nieuwe gouden tijd van de Nieuwe Mens. Er zijn momenteel in de wereld veel van dat soort leraren en boodschappers. Meesters en zieners die de mensheid deze visie voorhouden en de werktuigen aanbieden waarmee zij die kunnen realiseren.
N. WALSCH: Bij de Vader of Moeder hoort een besef van eenheid. Wij zijn allen EEN. Bij de Zoon of Dochter hoort  de wereld  van dualiteiten en de ervaring van conflicten. De Heilige Geest doet zijn intrede wanneer de ziel beseft dat zij niet afgescheiden is. Wanneer zij verantwoording kan nemen voor   haar eigen scheppingen. Deze niet verwerpt, maar omhelst. En wanneer zij deze scheppingen niet wenst dan kan zij  deze veranderen. Niet door  vechten, maar door dankbaarheid te tonen voor een nieuwe  realiteit, al voordat die geschapen is, want  wat je innerlijk, vanuit het onderbewuste verwacht dat zul je ontmoeten.
N. WALSCH: God was eenheid (alles was wit), maar wilde zichzelf leren kennen door zichzelf te ervaren (het wit kan zichzelf kennen vanwege het zwart) . God had wijsheid, maar geen ervaring van zichzelf.
MARTIN BUBER: De mens met het ingewikkelde zielscomplex vol tegenstrijdigheden is niet verloren; haar innerlijkste wezen, de godskracht in haar diepte, vermag op haar in te werken, haar te wijzigen, de krachten die elkaar tegenwerken, te verbinden en de elementen die uiteenstreven, in elkaar te doen versmelten; zij kan van haar een eenheid scheppen.
KATHERINE TINGLEY: Zijn wij niet de harmonieën van één en dezelfde droom? Zijn wij niet de sterren van één en dezelfde straal? Zijn wij niet de vruchten van één en dezelfde boom?  Zijn wij niet de golven van één en dezelfde zee?
J. GASSET: De eenheid van de dynamisch dynamiek tussen de twee elementen, het Ik en de wereld, is het leven.
ABDUL'L-BAHA: Geen mens kan zijn ware staat bereiken, dan door rechtvaardig te zijn. Er kan geen kracht bestaan dan door eenheid. Er kan geen voorspoed en geen welzijn worden verkregen dan door consultatie.
ABDUL'L-BAHA: Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, tenzij haar eenheid blijvend tot stand is gebracht.

JUDITH HAMERLINCK: Je kunt eenheid niet waarderen zo lang je vindt dat afzonderlijke dingen verschillende betekenissen moeten hebben.

JUDITH HAMERLINCK: Werkelijke eenheid vind je op mentaal niveau en niet door lichamen, daarom kan je fysiek alleen zijn en mentaal helemaal een.
HERAKLEITOS: Niet naar mij, maar naar mijn gedachtegang luisterend is het wijs dezelfde gedachte te hebben: dat alles één is.

JUDITH HAMERLINCK: Je bent bang om Eenheid te ervaren omdat dat automatisch al je geloof in individualiteit zou bedreigen.

SEN T'SEN: Wanneer de Tienduizend dingen in hun eenheid worden geschouwd, dan keren we terug naar de Oorsprong en verblijven waar we altijd zijn geweest.
PLOTINOS: Alle dingen die uit een eenheid voortkomen, zullen uit pure noodzaak van de natuur tot een eenheid terugkeren; verschillen ontvouwen zich, tegenstellingen ontstaan, maar alles vormt zich weer tot een organisch geheel door de eenheid aan de bron.
GERLACH PETERS: Gij zijt in mij en ik ben in U, samengevoegd als één en hetzelfde ding.
AUROBINDO: Het geheim schuilt in de éénheid. De dynamiek schuilt in de éénheid. God en de Mens, de Wereld en Gene Zijde worden één: zij kennen elkaar.
HIPPOCRATES: Er is één gemeenschappelijke stroom, één gemeenschappelijke ademhaling. Alle dingen voelen met elkaar mee.
RAMAKRISHNA: Weten leidt tot éénheid, en onwetendheid tot verscheidenheid. Ge zult kunnen doen, wat ge wilt, nadat ge de kennis van Het Ene tot de uwe gemaakt hebt.
IBN EL ARABI: Mijn geliefde is Drie. Drie en toch slechts één; Vele dingen verschijnen als drie, die toch niet meer dan één zijn.
NANAK: De liefde tot God leidt tot het inzicht dat degene die liefheeft en degene die geliefd wordt, één zijn.
ECKHART: Als ik deze zegen van eenheid bereik, dan zijn alle dingen in mij en in God, en waar ik ben daar is God, en waar God is daar ben ik.
KEN WILBER: Als iemand ontdekt dat zijn diepste aard één is met het AL, wordt hij verlost van de last van de tijd, angst en bezorgdheid; wordt hij bevrijd van de ketenen van vervreemding en bestaan als een afzonderlijk zelf. Zodra hij ziet dat het zelf en de ander één zijn, wordt hij verlost van de vrees voor het leven; zodra hij ziet dat zijn en niet-zijn één zijn, wordt hij bevrijdt van de angst om te sterven.
KEN WILBER: Aldus is de echte wetende één met het kennisuniversum - alles wat u observeert is niets anders dan uzelf die het observeert. Wanneer u neerdaalt in de diepste basis van uw bewustzijn, vindt u daar het universum - niet het valse universum van objecten buiten uzelf, maar het echte universum, dat niet langer voorgesteld wordt als gescheiden in subject en object. Helemaal onderin uzelf valt u uit uzelf in de Realiteit.
LALLA: Door koude overmant wordt water ijs en sneeuw, we weten dat water, ijs en sneeuw één zijn sinds het begin, ze worden hetzelfde  in de heldere straal van de zonneschijn. Zo zij ook God en de wereld één in het licht van het weten.
ECKHART: Alle dingen zijn louter niets. Ik zeg niet dat zij nietig zijn of dat zij iets zijn, maar dat zij slechts niets zijn. Niets staat de kennis van God zozeer in de weg als tijd en ruimte, want tijd en ruimte zijn fragmenten, terwijl God één is! En daarom, als de ziel God wil kennen, moet zij hem boven de tijd en buiten de ruimte kennen; want God is niet dit noch dat, aangezien die gemanifesteerde dingen zijn. God is Één!
ECKHART: Niets staat de kennis van God zozeer in de weg als tijd en ruimte, want tijd en ruimte zijn fragmenten, terwijl God één is! En daarom, als de ziel God wil kennen, moet zij hem boven de tijd uit en buiten de ruimte kennen; want God is niet dit nóch dat, aangezien dit gemanifesteerde dingen zijn. God is één.
TEILHARD DE CHARDIN: Hoe verder en dieper wij door middel van steeds grotere macht doordringen in de materie, hoe meer de onderlinge verbondenheid van haar delen ons verbijstert. Elk element van de kosmos is positief verweven met alle andere.
SHANKARACHARYA: Het Atman is dat wat het universum doordringt, maar wat door niets doordrongen wordt, wat alle dingen doet schijnen, maar wat geen enkel ding kan laten schijnen. Net zoals een lemen pot van leem gemaakt is, zo is alles wat uit Atman voortkomt altijd Atman en zijn alle dingen Atman. Net zoals melk met melk vermengt, olie met olie, en water met water, zo wordt een asceet die het Atman kent één met Hem.
KEN WILBER: Denkt u eens aan het essentiële inzicht van Heisenberg, Schrodinger en Einstein - dat het weefsel van de realiteit er een is waarbij de observeerder en het gebeuren, het subject en het object, de kenner en het gekende onscheidbaar zijn, d.w.z. zij zijn één. Dit soort weten dat niet-dualistisch is, intiem is en direct, laat zich niet codificeren en analyseren.
F.JAVEK: Van de eenheid naar de veelheid (inordening) en van de veelheid naar de eenheid (ontordening), dit is de
ritmische beweging van het leven.
KEN WILDER: Er zijn geen middelen om het hoogste te bereiken, geen technieken, geen wegen en dat komt alleen omdat het eenheids-bewustzijn van nature alomtegenwoordig is, overal en altijd aanwezig. Ons probleem, zo lijkt het wel, is hetzelfde als dat van het individu dat van golf naar golf springt op zoek naar natheid. We staan niet lang genoeg stil om onze huidige conditie te begrijpen. En door voortdurend ergens anders te zoeken, verwijderen we ons eigenlijk van het antwoord, in de zin dat we altijd verderop zoeken, het essentiële inzicht in de huidige conditie zich niet kan ontvouwen. Het is het zoeken op zich, ons eigen verlangen, dat de ontdekking verhindert. We proberen altijd ons te verwijderen van de huidige ervaring, terwijl het in feite juist deze huidige ervaring is, die de sleutel is tot onze speurtocht. We zoeken niet echt een antwoord, we ontvluchten het. 
SENGTSAN: De volmaakte weg is niet moeilijk 
voor wie geen voorkeuren kent.
Alles wordt volledig en onverbloemd geopenbaard
aan wie vrij van liefde en haat is.
Maar reeds het geringste onderscheid
doet hemel en aarde splijten.
Wie de werkelijkheid recht onder ogen wil zien,
dient het delende denken tot zwijgen te brengen.
De ziekte van de geest
is het uitspelen tegen elkaar van voorkeur en afkeur.
Het niet begrijpen van de diepe betekenis der dingen
leidt tot een zinloos verstoren van de vrede.
De weg is ongerept en uitgestrekt als de ruimte,
zonder tekort en zonder overvloed.
Door te kiezen: aanvaarden of verwerpen,
gaat zijn eigenheid en oorspronkelijkheid verloren.
Raak niet verstrikt in de veelheid der dingen,
maar maak van de Leegte evenmin een plek van geborgenheid.
Vind rust in de eenheid van het bestaan
en elk onderscheid verdwijnt als vanzelf.
Wie tracht tot rust te komen
door beweging stil te zetten,
zal onverminderd een bron van rusteloosheid blijven.
Zolang je één deel van de tegendelen kiest,
zal de ervaring van het geheel je nooit ten deel vallen.
Op twee manieren gaat de eenheid door onbegrip verloren:
de werkelijkheid ontkennen
is de waarheid geweld aan doen;
de Leegte roemen
is zich verliezen in een woordenspel.
Elk woord, elke gedachte
doet de werkelijkheid wijken.
Vrij van woorden, vrij van begrippen
is er geen plaats waar wij niet vrij zijn te gaan.
Slechts op de plaats van oorsprong
laat de betekenis zich vinden.
Het denkend dwalen in de veelheid der verschijnselen
spreidt over de bron een dichte duisternis.
Eén moment van innerlijke verlichting
en wij laten de Leegte en de dingen achter ons.
Veranderingen in deze lege wereld
schijnen werkelijk vanwege onwetendheid
Probeer de waarheid niet te zoeken
en houd op met het koesteren van ideeën.
Hecht niet aan enige vorm van dualisme.
Reeds de dunste scheidslijn tussen dit en dat
verstrikt het bewustzijn in een net van complexiteit.
Twee bestaat vanwege één,
maar zoek ook bij dit ene geen zekerheid.
Want de duizend en één dingen
verstoren geenszins de oorspronkelijke onschuld.
Geen onschuld verloren, geen duizend en één dingen,
geen verwarring, geen aanleiding tot bewustzijnsactiviteit.
Het subject komt tot rust, als het object ophoudt te bestaan;
het object houdt op, als het subject tot rust komt.
Het object is slechts object voor het subject,
het subject is slechts subject voor het object.
Hun relatie tot elkaar rust
uiteindelijk in de eenheid van de Leegte.
In de Leegte is geen afzondering mogelijk;
elk ding bevat in zichzelf de duizend en één andere.
Als er geen onderscheid gemaakt wordt tussen hoog en laag
zullen vooroordelen niet langer bestaan.
De volmaakte weg biedt rust en alle ruimte;
hij is noch gemakkelijk, noch moeilijk.
Maar beperkte visies veroorzaken angst en besluiteloosheid.
Hoe groter de haast, hoe trager de voortgang.
Gehechtheid is niet binnen perken te houden
en biedt geen enkele uitweg;
laat de dingen in hun eigen zijn
en er zal geen sprake zijn van ontstaan, noch van vergaan.
Veilig is de weg die volgt de aard der dingen,
kalm, zonder dwang en vrij van weerstand.
Wanneer echter het denken zich verdeelt,
wordt de werkelijkheid de rug toegekeerd.
Het bestaan wordt zwaar, somber en ongezond.
Partijdigheid en eenzijdigheid maken ons leven moe en ziek.
Als je deze weg van volmaaktheid wilt gaan,
wees dan niet afkerig van de zintuiglijke wereld.
Verlichting is de concrete werkelijkheid
zonder vooringenomenheid tegemoettreden.
De wijze doet niets,
terwijl de onwetende zich vastbindt.
Hoewel de Dharma geen gespletenheid kent
hecht de onwetende zich aan afzonderlijke dingen.
Een vrije geest creëert zijn eigen illusoire kluisters
-een grotere contradictie is nauwelijks denkbaar!
Illusie koestert de idee van rust en onrust,
de verlichte echter kent geen lust en geen last.
Alle vormen van tegenstellingen
zijn uitgedacht op basis van onwetendheid.
Zij zijn luchtspiegelingen, zinsbegoochelingen.
Voor het luchtledige hoeft men geen angst te hebben.
Winst en verlies, goed en kwaad,
vergeet deze ideeën, eens voor altijd.
Wie wakker is
valt niet ten prooi aan dromen.
Wanneer het bewustzijn geen verschil verwekt,
de duizend en één dingen verschijnen zoals zij zijn:
één enkele essentie.
Wie het mysterie van deze unieke identiteit kent,
is bevrijd van alle verwarring.
Wie gelijkmoedig de eenheid in zijn veelheid schouwt,
en de veelheid in zijn eenheid,
keert terug tot de oorspronkelijke plaats
waar hij of zij van oudsher gewoond heeft.
Vraag niet naar het waarom van de dingen,
want hun zijn straalt zonder schaduw van vergelijking.
Ziet dat de beweging stilstaat
en dat wat stilstaat in beweging is,
en de idee van rust en beweging verdwijnt.
Wanneer het onderscheid zijn geldigheid verliest,
blijkt ook de eenheid niet te bestaan.
De uiteindelijke bestaansgrond van de dingen
is boven elke maat en regel verheven.
Wanneer het bewustzijn zich één weet met de weg,
komen alle egocentrische strevingen tot rust.
Twijfel en besluiteloosheid verdwijnen.
Een groot vertrouwen groeit.
Niets steunt op ons, en wij steunen op niets.
Alles is leeg, lucide, zichzelf verlichtend,
zonder inspanning, zonder verspilling van energie.
Het denken kan dit niet bedenken.
De verbeelding kan dit niet verzinnen.
In deze wereld van zo-zijn
geen zelf, geen anderen;
bij absolute gelijkheid
geldt slechts het simpele woord: 'niet-twee'.
In dit 'niet-twee' komt alles tezamen.
Al wat is, is welkom en wordt omhelsd.
Zo zien de wijzen de wereld,
waar zij ook wonen.
Verlichting vervluchtigt niet met het verstrijken van tijd
en laat zich niet beperken tot ruimtelijke grenzen.
Eén ogenblik is als tienduizend jaren.
Het eindeloze universum is aanwezig, noch afwezig,
maar toont zich altijd en direct bij elke oogopslag.
Het oneindig kleine is groot als het oneindig grote,
het oneindig grote is klein als het oneindig kleine,
want klein en groot zijn niet waarneembaar.
Zijn is niet-zijn,
niet-zijn is zijn.
Zonder dit inzicht
is het bestaan een onhoudbare situatie.
Eén is alles,
alles is één.
Het ene en het al bewegen zich vrij door elkaar
en vermengen zich zonder onderscheid.
Wie in deze werkelijkheid leeft,
hoeft zich geen zorgen te maken over eigen onvolmaaktheid.
Leven in dit vertrouwen is een weg van onverdeeld bewustzijn.
Onverdeeld bewustzijn is de grond
voor het vertrouwen in dit bestaan.
Verder zwijgt hier elke taal,
want er is
geen verleden,
geen toekomst,
geen heden.
TREFWOORD < EENHEID>