LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

      FILOSOFIE-INDEX 
x
GESCHIEDENIS VAN DE FILOSOFIE x LEER DER GROTE DENKERS  -1- x  LEER DER GROTE DENKERS  -2-
x x x x x
ANAXAGORAS: ALLES IN ALLES x ANAXAGORAS: MONOTHE¤SME x KANT: DING-AN-SICH
ANAXIMANDROS: VOORLOPER VAN DE EVOLUTIELEER x ANAXIMANDROS: HET GRENZELOZE - HET ONEINDIGE x KANT: ONSTERFELIJKHEID VAN DE ZIEL
ARISTOTELES: HET BIJZONDER EN HET ALGEMENE x ANAXIMENES: DE LUCHT ALS OERELEMENT x KANT: DE ETHICA
AUGUSTINUS: DE DIEPTEN VAN DE ZIEL x ARISTOTELES: DE METAFYSICA x LEIBNIZ: DE GRONDBEGINSELEN
AUGUSTINUS: DE LEER VAN DE DRIE-EENHEID x ARISTOTELES: DE GODS- EN ZIELSLEER x LEIBNIZ: DE MONADENLEER
AUGUSTINUS: SCHEPPING EN TIJDELIJKE WEZEN x BERGSON: DUUR EN GEHEUGEN x LEIBNIZ: DE THEODICEE
AUGUSTINUS: VRIJHEID VAN DE WIL EN PREDESTINATIE x BERGSON: HERSENEN EN GEEST x LEUKIPPOS: ATOMISCHE WERELDBESCHOUWING
BOEDDHISME: DE WERELDWET, WEDERGEBOORTE, VERLOSSING x BERGSON: TIJD EN DUUR x LOCKE: DUALISME
BOEDDHISME: RELIGIE ZONDER GOD x BERGSON: INSTINKT EN VERSTAND x MELISSOS: WAT WAS, WAS IMMER, EN ZAL IMMER ZIJN
BOEHME: ALLES IS GOD EN ALLES IN GOD x BERGSON: DE SCHEPPENDE EVOLUTIE x PARACELSUS: DE METAFYSISCHE GRONDGEDACHTE
BRUNO: PANTHEISME x BERKELEY: SPIRITUALISME x PARACELSUS: GOD EN MENS
CONFUCIUS: VOLGELINGEN VAN CONFUCIUS x BRUNO: DE METAFYSISCHE GRONDSLAG x PARACELSUS: GEBONDENHEID EN VRIJHEID
CUSANUS: EEN ONEINDIG HEELAL x BRUNO: HET PERSOONLIJKHEIDSBEGRIP x PARMENIDES: HET ZIJNDE IS EEUWIG
DANTE: DIVINA COMEDIA - EEN REIS DOOR DE HEL x BRUNO: DE ETHICA x PLATO: IDEE╦NLEER
DEMOKRITOS: ATOOMLEER VAN LEUKIPPOS EN DEMOKRITOS x DEMOKRITOS: ATOMISME x PLATO: DE WERKELIJKHEID VAN DE IDEE╦N 
DESCARTES: KERNGEDACHTEN x DESCARTES: DE GRONDSLAGEN x PLATO: ZIELSLEER
ECKHART: DE GODHEID ONVOUWT ZICH IN SUBJECT EN OBJECT x DESCARTES: DE LEVENS- EN KENNISLEER x PLATO: DE GROT
EMPEDOCLES: VUUR, LUCHT, WATER EN AARDE x EMPEDOCLES: HAAT x PLATO: DE GODSLEER
FICHTE: IDENTITEITSFILOSOFIE x EPICURUS: DE NATUUR- EN GODSLEER x PLATO: DE ETHICA
GNOSIS ALS INZICHT - GNOSIS ALS MYSTIEK x EPICURUS: KENNISLEER x PLOTINOS: SCHEPPER EN SCHEPPING
GOD EN MENS x FICHTE: IDEALISME - DOGMATISME x PLOTINOS: DE ZIELSLEER
HEGEL: THESE, ANTITHESE, SYNTHESE x FICHTE: DE DRIE GRONDSTELLINGEN x PLOTINOS: LEVENSLEER EN MORAAL
HERAKLEITOS: EENHEID DER TEGENSTELLINGEN x FICHTE: HET VRIJHEIDSBEGRIP x PYTHAGORAS: NEO-PYTHAGORISME
JAINISME x FILO: DE VERHOUDING VAN DE MENS TOT ZIJN SCHEPPER x SCHELLING: DE TRANSCENDENTAALFILOSOFIE
LAO TSE: HET TAO EN DE WERELD ľ TAO ALS GRONDBEGINSEL x GEULINCX: DE ETHICA x SCHELLING: DE IDENTITEITSFILOSOFIE
LEIBNIZ: MONADENLEER x GEULINCX: METAFYSICA EN KENNISLEER x SCHELLING: DE FILOSOFIE VAN HET ABSOLUTE
LEIBNIZ: THEODICEE x HEGEL: DE DIALECTISCHE METHODE x SCHELLING: DE NATUURFILOSOFIE
LUTHER: REFORMATIE x HEGEL: DE SAMENHANG VAN HET SYSTEEM x SCHOPENHAUER: DE WERELD ALS VOORSTELLING
OEPANISJADEN: BRAHMAN=ATMAN x HEGEL: DE WIJSBEGEERTE VAN DE GEEST x SCHOPENHAUER: DE WERELD ALS WIL
OEPANISJADEN: ZIELSVERHUIZING EN VERLOSSING x HEGEL: DE OBJECTIEVE GEEST x SCHOPENHAUER: HET PESSIMISME
PANTANJALI: YOGA x HEGEL: DE ABSOLUTE GEEST x SOKRATES: DE VORMING VAN DE MENS
PARMENIDES: HET ZIJN x HERAKLEITOS: HET VUUR ALS OERELEMENT x STOICISME: DE FYSICA
PHILO: LOGOSBEGRIP x HUME: GRONDLEGGER VAN HET POSITIVISME x THALES: HET WATER ALS OERELEMENT
PLATO: DEUGD x JAMES: PRAGAMATISME x WUNDT: FILOSOFIE EN PSYCHOLOGIE
PLATO: IDEENLEER x JAMES: PSYCHOLOGIE x WUNDT: KENNISTHEORIE
PLATO: ZIEL EN ONSTERFELIJKHEID x KANT: HOE IS ZEKERE KENNIS MOGELIJK ? x WUNDT: ZIELKUNDE
PLOTINUS: PANTHEISME x KANT: RUIMTE EN TIJD x x
PROTAGORAS: DE EENHEID DER TEGENDELEN x x x x
PYTHAGORAS: HARMONIE DER SFEREN x x x x
SANKHYA: DUALISME x x x x
STOICISME: MATERIALISTISCH MONISME x x x x
THOMAS: BESTAAN EN WEZEN VAN GOD x x x x
THOMAS: MENS EN ZIEL x x x x
THOMAS: WETEN EN GELOVEN x x x x
VEDANTA: TAT TWAN ASI, AHAM BRAHMA ASMI x x x x
XENOPHANES: PANTHEISME x x x x
ZEN-BOEDDHISME x x x x
ZENO: TIJD x x x x
x x xx x x

HET ABSOLUTE    

x x x x x
WERELDBESCHOUWING EN LOGISICHE  ANALYSE x KLASSIEKE GODSBEWIJZEN EN HUN KRITIEK x HET ONEINDIGE IN ZIJN VERHOUDING TOT HET EINDIGE
INLEIDING x INLEIDING x INLEIDING
DUIDELIJKHEID IS NIET GENOEG x ONTOLOGISCH GODSBEWIJS x GOD ALS HET ZIJN EN HET EINDIG ZIJNDE
METAFYSIEK EN SEMANTIEK x VIJF WEGEN TOT DE KENNIS VAN GOD x EENHEID EN ONDERSCHEID VAN HET EINDIGE EN ONEINDIGE
IS METAFYSIEK MOGELIJK ALS WETENSCHAP ? x HEEFT DE WERELD NOODZAKELIJK EEN EERSTE OORZAAK ? x IDENTITEIT EN ONDERSCHEID VAN GOD EN WERELD
HOE METAFYSIEK ALS WETENSCHAP MOGELIJK IS x EEN BEOORDELING VAN DE TRADITIONELE GODSBEWIJZEN x KENBAARHEID VAN HET ONEINDIGE
ZIJN METAFYSISCHE UITSPRAKEN ZINLOOS ? x HET ONEINDIGE ALS DE GROND VAN HET ZIJN x INLEIDING
NATURALISME x INLEIDING x ANALOGE ZIN VAN DE GODSKENNIS
INLEIDING x HET ZIJN ALS HET PROBLEEM VAN DE METAFYSIEK x AFFIRMATIEVE EN NEGATIEVE THEOLOGIE VAN HET ONEINDIGE
MATERIALISME EN IDEALISME x EENHEID VAN ZIJN EN EENHEID VAN GROND x ZIJN MENSELIJKE EIGENSCHAPPEN TOEPASSELIJK OP GOD ?
WAT IS MATERIALISME ? x ZEDELIJKHEID EN GODSBESTAAN x ONHERLEIDBARE VORMEN VAN BEELDSPRAAK
HERBEZINNING OP HET NATURALISME x INLEIDING x THEOLOGIE EN FALSIFICATIE
EEN DEFINITIE VAN HUMANISME x GOD ALS POSTULAAT VAN DE PRAKTISCHE REDE x GOD EN HET KWAAD
RELIGIEUS GELOOF x GOD EN HET ZEDELIJK BEWUSTZIJN x INLEIDING
INLEIDING x MYSTIEKE ERVARING x GOD EN HET KWAAD IN DE WERELD
DE PSYCHOLOGISCHE OORSPRONG VAN HET GELOOF x INLEIDING x HET PROBLEEM VAN HET KWAAD
HET GELOOF EEN GOK OP DE EEUWIGHEID x MYSTIEK EN FILOSOFIE x x
WILLIAMS JAMES' RELIGIEUS PRAGMATISME x HET GODSBEWIJS UIT DE MYSTIEKE ERVARING x x
  x   x  
  x   x