LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   GEBED           TREFWOORD < GEBED>

CITATEN 

TERESA VAN AVILA: Inwendig gebed is niets anders, dunkt mij, dan een vriendschappelijke omgang, waarbij wij ons telkens weer alleen met de Ene onderhouden, van Wie wij weten, dat Hij ons liefheeft.

TERESA VAN AVILA: Voor zover ik kan nagaan, is echter de poort waardoor men het kasteel binnentreedt, het GEBED en de OVERDENKING. Ik heb hier nog geen voorkeur voor inwendig of mondgebed. Want gebed -wil het gebed wezen moet met overdenking gepaard gaan. Immers als men niet bedenkt met wie men spreekt of wat men vraagt en wie het is die vraagt of gevraagd wordt, dan noem ik dat niet 'gebed', ook al roert men nog zo druk zijn lippen. Soms zal er misschien, zonder dat men er acht op geeft, toch nog sprake kunnen zijn van 'gebed', doordat men het meermalen tevoren wel overdacht heeft. Toch lijkt het me geen gebed, wanneer iemand de gewoonte zou hebben met de Goddelijke Majesteit te spreken als met een slaaf, tegenover wie men niet oplet of men zich al dan niet goed uitdrukt en hij maar zegt, wat hem voor de mond komt, omdat hij het al eens meer gezegd heeft en het daarom van buiten kent. En geve God, dat er geen christenmens is die zoiets wl gebed noemt.
TERESA VAN AVILA: Er is maar n weg die God weet te bereiken, en dat is het gebed. Houd iemand je een andere weg voor, dan word je misleid.
TERESA VAN AVILA: (. ..) Wij richten ons dus niet tot dat soort verlamde zielen. Want als de Heer zelf niet tot hen komt en hun beveelt op te staan, zoals Hij deed met de man, die dertig jaar lang aan het Schaapsbad gelegen had, dan ziet het er slecht voor hen uit en lopen ze groot gevaar. Wij richten ons echter tot de zielen die tenslotte toch het kasteel binnengaan. Want al worden ze ook erg door de wereld in beslag genomen, ze hebben toch goede verlangens en soms - zo af en toe -,bevelen zij zich aan Onze Heer aan en denken er eens over na, wie zij zijn: Niet intens overigens. Enkele keren per maand bidden ze eens wat, waarbij ze vol zijn van wat ze omhanden hebben, omdat hun geest daar gewoonlijk mee bezig is. Gehecht als ze eraan zijn, gaat hun hart daarheen, waar hun schat is. Toch komen zij er een enkele keer uit los en dan is het al heel wat,als er enige zelfkennis is en het inzicht, dat zij op zo'n manier de poort niet zullen vinden.
OSKAR VAN DER HALLEN:  Beter niets te aanbidden dan een god die we zelf hebben geschapen.

WIM DE BIE: Van kerkelijk gedoe en gepreek moet ik niks hebben. Vroeger bij mij thuis deden ze er al niet veel aan. Hoewel ik tot mijn tiende nog wel gebeden heb bij het eten.  Ik moest dan hardop zeggen: Here zegen deze spijze amen. Moeder vertelde me later dat ik jarenlang heb gezegd: Here zegen deze spijkers amen. Ik vind het wel goed van mijn ouders dat ze me nooit verbeterden. Maar dat is dan zo'n beetje alles wat de godsdienst betreft.

KEES STIP: Bidden moet toch een belediging van God zijn, alsof hij niet weet wat hij wil zonder dat hij aan zijn kop gezeurd wordt.

HANS WARREN: Ik zal proberen me in de toekomst minder te ergeren aan mensen die danken en zelfs aan mensen die bidden. Wat weet ik van hun drijfveren?

MAARTEN 'T HART: En de dominee ging voor in gebed. Dat deed hij daarna nog twee keer zodat God in het kader van een simpele rouwdienst maar liefst vier keer werd lastiggevallen binnen het uur. Je vraagt je af wat christenen bezielt om God zo vaak aan de kop te zeuren. Ze jengelen de hele dag maar door om aandacht. Alsof God niets anders te doen heeft  dan naar al die miljoenen gebeden te luisteren die dagelijks worden opgezonden! Dat gelovigen zelfs niet het kleine beetje fatsoen hebben om te beseffen dat het voor een Opperwezen buitengewoon vervelend moet zijn om naar al die morgengebeden, middaggebeden, avondgebeden en consistoriegebeden te luisteren.

EDWIN KEITH: Bidden is de geest van de mens uitademen en de Geest van God inademen.

HENRY DUMMOND: Tien minuten per dag doorgebracht in gemeenschap met Christus, ja zelfs twee minuten, zullen de hele dag veranderen.

SREN KIERKEGAARD: Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God.

WILLIAM MCGILL: De waarde van volgehouden gebed is niet dat God naar ons zal luisteren... maar dat wij Hem zullen horen.
ANONIEM: Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?
ANONIEM: Het gebed is de thermometer van je geestelijk leven.
ANONIEM: Het gebed is als rails voor de trein.
A.HESCHEL: Bidden is wat anders dan praten. Wanneer we praten delen we elkaar iets mee; wanneer we bidden hopen we deel te krijgen aan iets.
O.HALLESBY: Gebed gaat dieper dan woorden. Het is aanwezig in de ziel nog voor het in woorden geformuleerd is. En het blijft wonen in de ziel als het laatste woord van ons gebed onze lippen gepasseerd is. Gebed is een houding van ons hart, een houding van onze geest. Gebed is een zeer bepaalde houding van onze harten ten overstaan van God, een houding die Hij in de hemel onmiddellijk herkent als gebed, als een beroep op Zijn hart. Of het de vorm van woorden aanneemt of niet, maakt voor God geen verschil, alleen voor onszelf.
R.HALEVI: Het uur van het gebed is zowel de kern als de vrucht van onze tijd, terwijl alle andere uren als wegen zijn die naar dat uur toe leiden. [...] De gebedstijden verhouden zich tot de ziel als de maaltijden tot het lichaam. Gebed is voor de ziel wat voedsel is voor het lichaam. En de zegen die wij aan het gebed ontlenen duurt voort totdat het weer tijd is om te bidden, net zoals de kracht die wij opdoen bij het middagmaal voortduurt tot het avondmaal.
ANONIEM: Wanneer wij werken, dan werken wij; als we bidden, dan werkt God.
ANONIEM: Moed is vrees die gebeden heeft.
ANONIEM: Als men eens wist wat het gebed kon geven,dan ging een ieder op zijn knien door het leven!
ANONIEM: Als iedereen wist wat het gebed kan geven, zouden kniestukken een modehype zijn
ANONIEM: Vertel God niet (alleen) hoe groot je probleem is, maar vertel je probleem hoe groot je God is.
ANONIEM: Bidden valt niet mee als de radio of de televisie aanstaat.
ANONIEM: Bidden verandert niet noodzakelijk de dingen voor u, maar het verandert u voor de dingen.
ANONIEM: Gebed is de sleutel van de ochtend en de grendel van de avond.
PHILLIPS BROOKS: Bid niet voor een eenvoudig leven, bid om sterker te worden; bid niet voor taken die bij je vermogens passen, bid voor vermogens die bij je taken passen - op die manier zal het vervullen van je taken geen wonder zijn, maar zal jij het wonder zijn.

ANONIEM: Te veel mensen bidden dat de moeilijkheden verdwijnen, terwijl wat ze werkelijk nodig hebben, de moed is om ze het hoofd te bieden.

ANONIEM: Bid, als werken niet helpt; werk, als bidden niet helpt.
ANONIEM: God kent geen speciaal zijn - werkelijk begrip hiervan zou het overgrote deel van de gebeden veranderen.
F.JAVEK: Een mens verlangt naar en bidt nog steeds om handhaving van waaraan hij lijdt. Waaraan lijdt hij? Aan zijn vereenzelviging met de waan van zijn geloof, dat begeren inhoudt naar wat verwacht wordt.
F.JAVEK: Wiens bidden een begeerte is, die weet nog niet te bidden.
MUSSET: Het gebed is een kreet van hoop.
ANONIEM: Als je met God praat, bid je; als God met jou praat, ben je schizofreen. Als de doden met jou praten, ben je spiritist.
TIMMERMANS: God laten doen is het beste gebed.
PAUL TILLICH: De mens, die zich van veel geluk en van zijn zwakheid bewust is, wordt bijgelovig en neemt zijn toevlucht tot het gebed.
ALBERT SCHWEITZER: Gebeden veranderen de wereld niet, maar ze veranderen mensen en mensen veranderen de wereld.
G.MEREDITH: Wie na het gebed opstaat als een beter mens, diens gebed is verhoord.
GANDHI: Het gebed is geen ijdel pleziertje van oude vrouwen. Als men het juist begrijpt en benut is het het machtigste middel tot de actie.
GANDHI: Gebed is de sleutel van de ochtend en de grendel van de avond.
W.FEATHER: Als iemand geld nodig heeft, heeft hij geld nodig, en geen hoofdpijnpoeder of een gebed.
BOEDDHA: Geduld is het beste gebed.

Onze Vader

O god.
Onze vader
Die in hem zelf zijt
Alom-ondervinding
Is uw identiteit.
U hebt ons gegeven
Overweldigende openbaringen
Van uw volmaakte kennis,
Uw volmaakte wijsheid,
Uw volmaakte betrokkenheid,
Uw volmaakte bevoegdheid,
Uw volmaakte liefde en erbarmen,
Uw volmaakte vergeving, ingeving en aangeving,
Uw volmaakte inspiratie-geving,
Uw volmaakte evolutionaire scherpzinnigheid,
Uw volmaakte macht, wil, initiatief,
Uw volmaakte tijdopname van alle verwerkelijking.
Aan u, goede god,
Behoort de enige en volledige glorie!
Gij zijt d universele betrouwbaarheid
De eeuwige betrouwbaarheid zijt gij.
Wij danken u met heel ons hart, onze ziel, en onze geest
Amen.

BUCKMINSTER FULLER

FRANCISCAANS GEBED

Maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat heerst,
laat mij daar liefde brengen,
waar krenking is,
laat mij daar vergeving brengen,
waar tweedracht is,
laat mij daar eenheid brengen.
Moge ik geloof brengen waar twijfel heerst
en waarheid waar dwaling is.
Waar wanhoop is,
laat mij daar hoop brengen,
en vreugde waar verdriet heerst.
Waar duisternis heerst,
moge ik daar licht brengen.
O goddelijke Meester,
maak dat ik meer zoek om te troosten
dan om getroost te worden,
meer om te begrijpen
dan om begrepen te worden,
meer om te beminnen,
dan om bemind te worden.
Want in het geven ontvangen we,
in het vergeven wordt ons vergeven
en door te sterven
staan we op tot eeuwig leven.

TREFWOORD < GEBED>