LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   GNOSIS            TREFWOORD < GNOSIS>

CITATEN 

IRENAEUS: Want evenals het onmogelijk is dat aardse elementen deel hebben aan de verlossing…evenzo is het onmogelijk dat het geestelijk element (dat zij zelf pretenderen te zijn) aan het verderf ten offer valt, in wat voor handelingen het ook betrokken is geweest. Evenals goud dat in de vuilnis gevallen is, zijn schoonheid niet zal verliezen, maar zijn eigen aard bewaren en de vuilnis niet bij machte zal zijn het goud aan te tasten, evenzo kan niets hen bedriegen, ook als hun daden hen in de vuiligheid deden storten, en niets kan hun geestelijk wezen veranderen. Daarom bedrijven de ‘volmaaksten’ onder hen onbeschaamd al die verboden dingen waarvan de Schrift verzekert: ‘die deze dingen doen, zullen het koninkrijk Gods niet beërven…’. Anderen dienen mateloos de lusten van het vlees en zeggen: ‘Gij zult het vlees geven wat des vlezes en de geest wat des geestes is.

Zoek naar hem door jezelf als uitgangspunt te nemen. Leer wie het is binnen in je, die zich alles toeeigent en zegt: Mijn god, mijn geest, mijn denken, mijn ziel! Als je nauwkeurig deze zaken onderzoekt, zul je hem vinden in jezelf. Zelfkennis op het diepste niveau is tegelijkertijd kennis van de oervader. Dat is het geheim van Gnosis.
EVANGELIE VAN FILIPPUS: Degenen die zeggen: 'Eerst sterft men en dan zal men opstaan' dwalen. Als men niet tijdens dit leven de opstanding ontvangt zal men niets ontvangen wanneer men sterft.

HERMES TRISMEGISTOS

Het is waar!
Het is zeker!
Het is de volle waarheid!
Wat beneden is, is gelijk aan wat boven is, en wat boven is, is gelijk aan wat beneden is, opdat de wonderen van het Ene zich voltrekken.
En zoals alle dingen uit den Ene geworden zijn, door één middelaarschap,
zo zijn zij alle uit dit ene Huwelijk geboren.
De Vader ervan is de Zon; de Moeder is de Maan.
De Lucht heeft het in haar schoot gedragen, de Aarde is de voedster.
De Vader van alle Talismans in de ganse wereld is alomtegenwoordig.
Zijn Kracht blijft ongerept, wanneer zij in de aarde wordt aangewend.
Scheidt liefdevol, en met groot inzicht en wijsheid, de aarde van het vuur,
het fijngewevene van wat hard, dicht en gestold is.
Van de aarde stijgt het op tot de hemel, en daalt het vandaar weer af tot de aarde; en neemt daarbij tot zich de Kracht van hetgeen boven is, en die van hetgeen beneden is.
Zo zult ge de glorie van de ganse wereld bezitten,
en deswege zal alle duisternis van u vluchten.
Deze is de machtige Sterkte aller Sterkten, omdat hij al het zachte zal overwinnen, en al het harde zal doordringen. 
Zo is de wereld geschapen.
Uit haar zullen, op dezelfde wijze,
wondervolle scheppingen ontstaan.
Men heeft mij dáárom de driemaal-grote Hermes genoemd, omdat ik de drie aanzichten van de Wijsheidsleer der ganse wereld bezit.
Volledig is wat ik over de toebereiding van het Goud, de werkzaamheid van de Geestelijke Zon, gezegd heb.

TREFWOORD < GNOSIS>