LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   GODSDIENST           TREFWOORD < GODSDIENST>

CITATEN 

FREUD: Godsdienst is gegrondvest op een boete voor gemeenschappelijke schuld.
BOEDDHA: Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven.
SCHOPENHAUER: Dat de godsdienst een slecht geweten heeft, blijkt uit het feit dat er zware straffen worden gegeven aan wie ermee spot.
INAYAT KHAN: De mens die tracht te bewijzen dat zijn geloof beter is dan dat van een ander, verstaat de zin van de godsdienst niet.
S.SATTAR: God zetelt in mensen, niet in instituties. Godsdienst leeft zeker zoveel in de harten van de gelovigen als in de hoofden van hun leiders. Maar helaas is bescheidenheid onder de leiders even zeldzaam als regen in de woestijn.
KRISHNAMURTI: Is het nodig dat wij godsdiensten hebben om gelukkig te zijn? Is het nodig dat wij tempels bouwen om lief te hebben? Is het nodig dat wij een persoonlijke god aanbidden om onszelf te vervolmaken? Je moet de lijdende wereld geen geloven, belijdenissen of dogma's geven, maar een nieuw begrip dat voortspruit uit de waarneming van alle gebeurtenissen van het dagelijks leven.
JONATHAM SWIFT: Wij hebben juist genoeg godsdienst om te maken dat wij elkaar haten, doch niet genoeg om te maken dat wij elkaar liefhebben.
ERIC VAN STEEN: Het belijden van een godsdienst: van de dood een deugd maken.
BERTRAND RUSSEL: Het kwalijkste aan de christelijke godsdienst is haar ziekelijke en onnatuurlijke houding tegenover de seksualiteit. 
JOHN HENRY NEWMAN: Niets is zo gemakkelijk als godsdienstig te zijn op papier.
HENRY DE MONTHERLANT: Godsdienst is de geslachtsziekte van de mensheid. Politiek is er de kanker van.
KARL MARX: Godsdienst is de verzuchting van schepsels in nood, behaaglijkheid in een harteloze wereld, geest in toestanden van afstomping. Zij is de opium van het volk.
G.C.LICHTENBERG: Is het niet verwonderlijk dat de mensen zo gaarne voor de godsdienst vechten en zo ongaarne volgens de voorschriften ervan leven?
G.C.LICHTENBERG: Het bijgeloof van het volk komt van zijn vroegtijdig en al te ijverig onderricht in de godsdienst.
JUNG: Zolang de godsdienst alleen maar geloof en uiterlijke vorm is en de godsdienstige functie niet een ervaring van de eigen ziel geworden is, is er nog niets ingrijpends gebeurd. Men begrijpt nog niet dat het grote mysterie niet alleen op zichzelf bestaat, maar dat het hoofdzakelijk zijn grond in de menselijke ziel vindt.
JOSEPH JOUBERT: Bijgeloof is de enige godsdienst, waartoe lage zielen in staat zijn.
DOUGLES JERROLD: Godsdienst zit in het hart, niet in de knieŽn.
P.HOLBACH: Mensen houden aan hun godsdienst vast zoals wilden aan de brandewijn.
FREUD: Godsdienst is gegrondvest op een boete voor gemeenschappelijke schuld.
JORGE LUIS BORGES: Voor een godsdienst sterven is makkelijker dan ernaar te leven.
NAPOLEON: Godsdienst is datgene wat de armen tegenhoudt om de rijken te vermoorden.
MICHEL HOUELLEBECQ: Maar na lang nadenken ben ik tot de conclusie gekomen dat godsdiensten in de eerste plaats pogingen zijn de wereld te verklaren, en geen enkele poging de wereld te verklaren houdt stand als ze in conflict komt met onze behoefte aan rationele zekerheid. Wiskundig bewijs en experimenteel onderzoek zijn blijvende verworvenheden van het menselijk bewustzijn. Ik weet best dat de feiten me ongelijk lijken te geven, ik weet best dat de islam -van alle godsdiensten verreweg de domste, de meest leugenachtige en de meeste obscurantistische- tegenwoordig veel terrein lijkt te winnen, maar dat is slechts een oppervlakkig verschijnsel van voorbijgaande aard: op de lange duur is de islam ten dode opgeschreven, meer nog dan het christendom.
GODFRIED BOMANS: Godsdienst is voor velen het voorportaal van het denken, voor weinigen de uitgang.
BIJBEL: Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.

WILLIAM TEMPLE: Men heeft wel eens gezegd dat gedrag hoogst belangrijk is, en dat godsdienst daarbij helpt. In werkelijkheid is het echter zo, dat godsdienst hoogst belangrijk is, en dat gedrag hiervoor de toetssteen vormt.

W.F.HERMANS: Wat de godsdienst betreft, God moge dood zijn, maar de godsdienst niet,zolang de Wet van Vique niet weerlegd is, die stelt: 'Een mens zonder godsdienst, is als een vis zonder fiets.'

LOUIS HOYACK: Als de godsdienst de mensen niet verbetert, maakt zij hen ongetwijfeld slechter dan ze zonder godsdienst zouden zijn geweest.

GERARD REVE: Het is nu eenmaal zo: deze door theologisch fanatisme doorwoekerde moerasdelta gonst en zwermt van godsdienst, maar volwassen religiositeit is er nog heel ver te zoeken: men weet in dit land, om het wat populair te zeggen, van God geen zure peren. Ware dit wel het geval, dan zou men toch mijn vermeend vergrijp niet zwaarder doen wegen dan dat van de Amerikaanse ruimtevaarder, die, uit de kosmos op aarde teruggekeerd, beweert in de ruimte God te hebben ontmoet, en die op de vraag, hoe God er dan wel uitziet, antwoordt: 'She is black.' Niemand heeft ooit god gezien, dat is de lering van deze ontroerende anekdote, die ons deemoedig zou moeten stemmen.

HERMAN PHILIPSE: We kunnen de grote wereldgodsdiensten pas weer serieus nemen als ze de handen ineenslaan en gezamenlijk proberen een drastische oplossing te vinden voor de overbevolking op deze planeet.

ERASMUS: Ik loer op het bezit van de ander, maar zeg dat het me om de godsdienst gaat;  ik volg mijn haatgevoelens en verberg me achter het recht van de kerk.

VICTOR HUGO: De moraal alleen is niet voldoende voor het stichten van een godsdienst. Er is ook een dogma nodig, een cultus. Wat nodig is om de cultus en het dogma een grondslag te geven, zijn mysteries. Wat nodig is om in de mysteries te doen geloven, zijn wonderen. Doet dus wonderen. Weest profeten, weest goden om te beginnen, als ge kunt, en pas daarna priesters, als ge wilt.

GERRIT KOMRIJ: Ik dacht dat een beetje intelligent mens zich er inmiddels bij had neergelegd godsdienst als een ziekte en afwijking te beschouwen.

HANS RIGHART: Ik heb altijd een hekel gehad aan georganiseerde godsdienstigheid. Het is niet alleen de weerzin jegens de collectieve beleving van zoiets persoonlijks als religiositeit, maar ook de holle roomsigheid waarmee ik ben opgegroeid. Verklede mannen die lege rituelen opvoeren voor een toonloos meemummelend publiek.  Als God echt bestaat, dan woont hij in ieder geval niet hier, dacht ik als jongen, En als het wel zo is, dan moet ik 'M niet. Want dan is Hij de chef van die verklede mannen die je in enge hokjes willen uithoren over slechtigheid die ze zelf bedacht hebben.

ALEXANDER POLA: Elke Godsdienst is als ketterij begonnen.

MULTATULI: De godsdienst is een goede zaak, En geeft het mensdom veel vermaak.

MULTATULI:In de zogenaamde godsdienst gaat het even zo. De vromen maken 'n god, takelen die bespottelijk toe, en als ik dan spot met die bespottelijkheid, zeggen ze dat ik iets heiligs aantast.
TREFWOORD < GODSDIENST>