LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   HET-ENE            TREFWOORD < HET ENE>

CITATEN

ANGELUS SILESIUS: Zoals elk en ieder getal zonder het Ene niet kan bestaan, zo zouden de schepselen zonder God, het Ene, vergaan.
ANGELUS SILESIUS: Alles komt voort uit het Ene en moet naar binnen in het Ene, wil het niet verdeeld en in veelheid zijn.
ANONIEM: Na de scheppingsdaad, waarbij het Ene zich verdeelde in het vele, ontstond er een sterke kracht die over de uitgestrektheid van het geheel zou regeren om alles weer tot eenheid te brengen. Deze kracht is de onweerstaanbare drang tot vereniging, die actief is in iedere geschapen vorm van enkele atomen tot hele zonnestelsels. In menselijke wezens manifesteert die kracht zich in seksuele gedrevenheid.
KABIR: Ziet slechts 't Ene in alle dingen; het is het tweede, dat u op een dwaalspoor leidt.
PLOTINOS: We bewegen ons aldoor rond het Ene - als we dat niet deden zouden ophouden te bestaan - maar we kijken niet voortdurend naar het Ene. Maar als we Hem aanzien, dan vinden we rust en het einddoel van ons bestaan.
PLOTINOS: Het ene is volmaakt, het heeft niets, zoekt niets, heeft niets nodig, maar het vloeit over en deze overvloed is scheppend.
PLOTINOS: Vóór het vele komt het éne, want het vele ontspringt eraan. Immers, het vele kan niet zijn als het éne niet is, want in het éne is het vele opgesloten. Daarom is het Ene niet van dezelfde soort als het getal één in de wiskunde. Het is datgene, wat als één en eenvoudig, de grenzeloze volheid van alles in zich draagt. Als een oorsprong, waarin tegelijk alles, dat wil zeggen alles als geheel, ligt vervat.
RAMAKRISHNA: Weten leidt tot éénheid, en onwetendheid tot verscheidenheid. Ge zult kunnen doen, wat ge wilt, nadat ge de kennis van Het Ene tot de uwe gemaakt hebt.
CHUANG-TSE: Het Ene is Tao, dat alles kan doen door niets te doen. Het is Zijn, en het is Niet-Zijn. Het is in de mier, in het gras, in de tegels, in uitwerpselen, overal. De kentekenen ervan zijn Volledigheid, het Alles-Omhelzende, het Geheel. Het heeft werkelijkheid en klaarblijkelijkheid, maar geen handeling en vorm. Het kan worden overgedragen maar niet ontvangen. Het kan bereikt worden maar niet gezien. Het bestaat vanuit en door zichzelf. Het bestond eerder dan Hemel en Aarde en inderdaad voor alle eeuwigheid. Het maakt dat de goden goddelijk zijn en de wereld geschapen. Het staat boven de horizon, maar het is niet hoog. Het staat onder het laagtepunt, maar het is niet laag. Het gaat aan de Hemel en Aarde vooraf, maar het is niet oud. Het is ouder dan het oudste, maar het is niet oud.
HINDOEÏSME: Bij een uit hout gesneden olifant vergeet het kind, dat deze uit hout vervaardigd is, volwassenen echter denken slechts aan het hout waaruit men die om mee te spelen heeft gemaakt. De dwaas vergeet het Zelf bij 's werelds schijn, de wijze echter ziet alleen het Al-Ene.
THOMAS À KEMPIS: 'Zeg tot mijn ziel: Uw heil ben Ik.' - Hoe edel zijt gij, mijn ziel: welk een wonder van kracht ligt er in u verborgen; want rust zult gij niet vinden dan na het hoogste goed verworven en het einddoel bereikt te hebben. Pas als gij dat erkend en gevonden hebt, zal uw onrust wijken. O Goed boven alle goed, eindeloos einddoel: wanneer zal ik U genieten, onbeperkt en voor altijd? Ik vind veel goeds hier op aarde; maar dat is niet duurzaam en geeft geen verzadiging. Voor mij is nog maar één ding noodzakelijk. Dat éne zoek ik, dat éne begeer ik. Alles bestaat omwille van de éne en uit dat éne komt alles voort. Wanneer ik dat bezit, zal ik tevreden zijn; zolang ik het niet verworven heb, blijf ik onrustig zoeken, want de veelheid kan mij niet bevredigen. Wat is dat éne? Ik kan het niet zeggen. Ik voel dat ik ernaar verlang, want niets bestaat er of valt er te bedenken wat beter en groter is. Dit éne is er niet temidden van alles; het éne is er boven alles. Mijn God is het: Hem nabij zijn en toebehoren, dat is mijn hoogste geluk. Tot Hem zeg ik en roep ik: 'Zeg tot mijn ziel: Uw heil ben Ik.' Wat anders kan mijn ziel zo boordevol verlangen najagen? Is het niet beter te kiezen voor de Ene dan voor het vele? Uit de Ene is het vele, niet uit het vele die Ene. Houd op te zoeken naar het vele. Hecht u aan de Ene, hecht u vast aan Hem alleen: in de Ene is alles wat bestaat. Laat anderen zoeken naar het vele en het verscheidene, dat uiterlijk is; zoek zelf innerlijk het Goed dat enig is. Dat zal u genoeg zijn.
ECKHART: Gij moet God liefhebben als niet-God,  niet-Geest, niet-persoon, niet-beeld, maar zoals Hij is, louter als het pure, absolute Ene, ontdaan van alle dualiteit, waarin we eeuwig moeten verzinken, van het niets tot het niets.

HERMES TRISMEGISTOS

Het is waar!
Het is zeker!
Het is de volle waarheid!
Wat beneden is, is gelijk aan wat boven is, en wat boven is, is gelijk aan wat beneden is, opdat de wonderen van het Ene zich voltrekken.
En zoals alle dingen uit den Ene geworden zijn, door één middelaarschap,
zo zijn zij alle uit dit ene Huwelijk geboren.
De Vader ervan is de Zon; de Moeder is de Maan.
De Lucht heeft het in haar schoot gedragen, de Aarde is de voedster.
De Vader van alle Talismans in de ganse wereld is alomtegenwoordig.
Zijn Kracht blijft ongerept, wanneer zij in de aarde wordt aangewend.
Scheidt liefdevol, en met groot inzicht en wijsheid, de aarde van het vuur,
het fijngewevene van wat hard, dicht en gestold is.
Van de aarde stijgt het op tot de hemel, en daalt het vandaar weer af tot de aarde; en neemt daarbij tot zich de Kracht van hetgeen boven is, en die van hetgeen beneden is.
Zo zult ge de glorie van de ganse wereld bezitten,
en deswege zal alle duisternis van u vluchten.
Deze is de machtige Sterkte aller Sterkten, omdat hij al het zachte zal overwinnen, en al het harde zal doordringen. 
Zo is de wereld geschapen.
Uit haar zullen, op dezelfde wijze,
wondervolle scheppingen ontstaan.
Men heeft mij dáárom de driemaal-grote Hermes genoemd, omdat ik de drie aanzichten van de Wijsheidsleer der ganse wereld bezit.
Volledig is wat ik over de toebereiding van het Goud, de werkzaamheid van de Geestelijke Zon, gezegd heb.

TREFWOORD < HET ENE>