LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   HET-ZIJN            TREFWOORD < HET ZIJN>

CITATEN 

ANTON HEYBOER: 'Als je 'wezenlijk' bent,  dan voldoe je niet meer aan de regels van het mens-zijn, want het wezenlijke kan zich niet voortplanten  en valt daardoor al totaal buiten het meest essentiële van het mens-zijn. Want 'wezenlijk zijn', is een 'zijn' en een 'zijn' kan zich niet voortplanten. Alleen het 'niet-zijn' plant zich voort in stuwing om ooit het 'zijn' te bereiken.'

JI KWANG DAE POEP SA NIM: In de absolute wereld is alles compleet. Sommigen noemen het God, sommigen Boeddha, of energie of bewustzijn. Al die namen beschrijven hetzelfde. Een andere naam ervoor is: heldere geest.

ANONIEM: De essentie kent geen grenzen. De essentie kent geen voorwaarden. De essentie kent geen kennen, kent geen weten. In zelfrealisatie zien we dat er niemand is om te realiseren, zien we dat er geen zelfrealisatie is, dat er nog nooit iemand is geboren

en dat er nog nooit iemand is gegaan, dat er geen wereld is en niemand daarin.  

En toch......het is zó alomvattend, dat het geen contradictie kent.

En tòch...... is hier die manifestatie;  transparant, leeg, niet bestaand. 

De essentie is volkomen neutraal. In de essentie is geen Guru, geen discipel. De essentie is niet eens van Guru tot Guru. De essentie zouden we ook 'Guru' kunnen noemen, voorbij licht en duisternis, wat letterlijk het woord Guru betekent. 

ECKHART: Zijn is God. God en zijn, zijn het zelfde - of God heeft het zijn van een ander en is dus zelf niet God. Alles wat is, heeft het feit van zijn bestaan door te zijn en uit het zijn. Als daarom Zijn iets anders is dan God, ontleent een ding zijn bestaan aan iets anders dan God. Bovendien ie er niets dat aan het zijn voorafgaat, want dat wat het zijn verleent, schept en is schepper. Scheppen is het zijn geven uit niets.
LOUIS-CLAUDE DE SAINT-MARTIN: De beleving van het Zijnde is legitiem en brengt in de mens een transformatie op gang die steeds verdergaat en geleidelijk tot een groeiende integratie met het Zijnde leidt. Pas als iemand het doel van deze transformatie begrijpt en accepteert, staat de "Weg" voor hem open, zoals men dat noemt. De "Weg" duidt op de toestand van voortdurende verandering waardoor het existentiële Ik steeds meer met het essentiële Zijnde wordt geïntegreerd en de mens geleidelijk volwassen wordt; het maakt hem steeds ontvankelijker voor het goddelijke Zijnde en stelt hem in staat het te ervaren en gestalte te geven.
SHABISTARI: Zijn is absoluut goed. Als er enig kwaad in steekt, is het geen Zijn.
SANKARA: Als ik zeg: God is Zijn, is dat niet waar. Hij is iets volkomen transcendentaals. Hij is een Niet-Zijn boven het Zijn.
OAHSPE: Alles was. Alles is. Alles zal er eeuwig zijn. Het Al sprak, en Beweging was, en is, en zal eeuwig zijn; en om het positieve werd dit Hij en Hem genoemd. De Albeweging was Zijn taal. Er is niets in het gehele universum dat niet deel uitmaakt van Hem. Hij zei: ik ben de ziel van alles, en al het zichtbare behoort tot mijn persoon en mijn lichaam. Ik lijk uit twee wezens te bestaan, maar toch ben ik Een. Deze twee wezenlijkheden zijn het ongeziene, dat krachtig beinvloedend is, en het Geziene, dat in zichzelf machteloos is en verschijningsvorm genoemd wordt. Gehoorzaam aan mijn wil noemde de men  mij naar het geluid van de wind en zei E-O-Ih, dat nu uitgesproken wordt als Jehovih.
VAN OSTAYEN: Niet het te zijn of niet te zijn is de levensopgaaf maar het mysterie van het zijn vult alles. Het eigen zijn. Dat over alles te leggen.
PLOTINOS: Alle dingen zien, niet in het proces van wording, maar in het Zijn, en zichzelf zien in de ander. Iedere wezenseenheid bevat in zichzelf de gehele verstaanbare wereld. Daarom is het geheel overal. Ieder is daar het Al en het Al is in ieder. De mens, zoals hij nu is, heeft opgehouden het Al te zijn. Maar wanneer hij ophoudt een individu te zijn, dan stijgt hij boven zichzelf uit en doordringt de gehele wereld.
FICHTE: Zijn is volkomen enkel, niet menigvuldig; er zijn geen verschillende vormen van Zijn, maar slechts één Zijns-wezen. De klaarblijkelijke waarheid van deze verklaring moet duidelijk zijn voor iedereen die werkelijk kan denken. Slechts het Zijn is; in geen enkel opzicht is er iets dat niet Zijn is, of dat het Zijn te boven gaat.
H.P.BLAVATSKY: U zult uzelf niet afscheiden van het Zijn en al het overige, maar de oceaan doen opgaan in de druppel, de druppel doen opgaan in de oceaan.
CHUANG-TSE: Het Ene is Tao, dat alles kan doen door niets te doen. Het is Zijn, en het is Niet-Zijn. Het is in de mier, in het gras, in de tegels, in uitwerpselen, overal. De kentekenen ervan zijn Volledigheid, het Alles-Omhelzende, het Geheel. Het heeft werkelijkheid en klaarblijkelijkheid, maar geen handeling en vorm. Het kan worden overgedragen maar niet ontvangen. Het kan bereikt worden maar niet gezien. Het bestaat vanuit en door zichzelf. Het bestond eerder dan Hemel en Aarde en inderdaad voor alle eeuwigheid. Het maakt dat de goden goddelijk zijn en de wereld geschapen. Het staat boven de horizon, maar het is niet hoog. Het staat onder het laagtepunt, maar het is niet laag. Het gaat aan de Hemel en Aarde vooraf, maar het is niet oud. Het is ouder dan het oudste, maar het is niet oud.
SVETASVATARA-UPANISHAD: Dit is het stralend Brahman dat de gehele schepping verlicht; de schepper van het heelal vanaf het begin; hij was, hij is en eeuwig zal hij zijn, alles doordringend en al-ziende.
F.JAVEK: Van de eenheid naar de veelheid (inordening) en van de veelheid naar de eenheid (ontordening), dit is de ritmische beweging van het leven.
KRISHNAMURTI: Waar de angst ophoudt, begint het Zijn.
PARMENIDES: Het zijn is, het niet-zijn is niet.

SENGTSAN

De volmaakte weg is niet moeilijk 
voor wie geen voorkeuren kent.
Alles wordt volledig en onverbloemd geopenbaard
aan wie vrij van liefde en haat is.
Maar reeds het geringste onderscheid
doet hemel en aarde splijten.
Wie de werkelijkheid recht onder ogen wil zien,
dient het delende denken tot zwijgen te brengen.
De ziekte van de geest
is het uitspelen tegen elkaar van voorkeur en afkeur.
Het niet begrijpen van de diepe betekenis der dingen
leidt tot een zinloos verstoren van de vrede.
De weg is ongerept en uitgestrekt als de ruimte,
zonder tekort en zonder overvloed.
Door te kiezen: aanvaarden of verwerpen,
gaat zijn eigenheid en oorspronkelijkheid verloren.
Raak niet verstrikt in de veelheid der dingen,
maar maak van de Leegte evenmin een plek van geborgenheid.
Vind rust in de eenheid van het bestaan
en elk onderscheid verdwijnt als vanzelf.
Wie tracht tot rust te komen
door beweging stil te zetten,
zal onverminderd een bron van rusteloosheid blijven.
Zolang je één deel van de tegendelen kiest,
zal de ervaring van het geheel je nooit ten deel vallen.
Op twee manieren gaat de eenheid door onbegrip verloren:
de werkelijkheid ontkennen
is de waarheid geweld aan doen;
de Leegte roemen
is zich verliezen in een woordenspel.
Elk woord, elke gedachte
doet de werkelijkheid wijken.
Vrij van woorden, vrij van begrippen
is er geen plaats waar wij niet vrij zijn te gaan.
Slechts op de plaats van oorsprong
laat de betekenis zich vinden.
Het denkend dwalen in de veelheid der verschijnselen
spreidt over de bron een dichte duisternis.
Eén moment van innerlijke verlichting
en wij laten de Leegte en de dingen achter ons.
Veranderingen in deze lege wereld
schijnen werkelijk vanwege onwetendheid
Probeer de waarheid niet te zoeken
en houd op met het koesteren van ideeën.
Hecht niet aan enige vorm van dualisme.
Reeds de dunste scheidslijn tussen dit en dat
verstrikt het bewustzijn in een net van complexiteit.
Twee bestaat vanwege één,
maar zoek ook bij dit ene geen zekerheid.
Want de duizend en één dingen
verstoren geenszins de oorspronkelijke onschuld.
Geen onschuld verloren, geen duizend en één dingen,
geen verwarring, geen aanleiding tot bewustzijnsactiviteit.
Het subject komt tot rust, als het object ophoudt te bestaan;
het object houdt op, als het subject tot rust komt.
Het object is slechts object voor het subject,
het subject is slechts subject voor het object.
Hun relatie tot elkaar rust
uiteindelijk in de eenheid van de Leegte.
In de Leegte is geen afzondering mogelijk;
elk ding bevat in zichzelf de duizend en één andere.
Als er geen onderscheid gemaakt wordt tussen hoog en laag
zullen vooroordelen niet langer bestaan.
De volmaakte weg biedt rust en alle ruimte;
hij is noch gemakkelijk, noch moeilijk.
Maar beperkte visies veroorzaken angst en besluiteloosheid.
Hoe groter de haast, hoe trager de voortgang.
Gehechtheid is niet binnen perken te houden
en biedt geen enkele uitweg;
laat de dingen in hun eigen zijn
en er zal geen sprake zijn van ontstaan, noch van vergaan.
Veilig is de weg die volgt de aard der dingen,
kalm, zonder dwang en vrij van weerstand.
Wanneer echter het denken zich verdeelt,
wordt de werkelijkheid de rug toegekeerd.
Het bestaan wordt zwaar, somber en ongezond.
Partijdigheid en eenzijdigheid maken ons leven moe en ziek.
Als je deze weg van volmaaktheid wilt gaan,
wees dan niet afkerig van de zintuiglijke wereld.
Verlichting is de concrete werkelijkheid
zonder vooringenomenheid tegemoettreden.
De wijze doet niets,
terwijl de onwetende zich vastbindt.
Hoewel de Dharma geen gespletenheid kent
hecht de onwetende zich aan afzonderlijke dingen.
Een vrije geest creëert zijn eigen illusoire kluisters
-een grotere contradictie is nauwelijks denkbaar!
Illusie koestert de idee van rust en onrust,
de verlichte echter kent geen lust en geen last.
Alle vormen van tegenstellingen
zijn uitgedacht op basis van onwetendheid.
Zij zijn luchtspiegelingen, zinsbegoochelingen.
Voor het luchtledige hoeft men geen angst te hebben.
Winst en verlies, goed en kwaad,
vergeet deze ideeën, eens voor altijd.
Wie wakker is
valt niet ten prooi aan dromen.
Wanneer het bewustzijn geen verschil verwekt,
de duizend en één dingen verschijnen zoals zij zijn:
één enkele essentie.
Wie het mysterie van deze unieke identiteit kent,
is bevrijd van alle verwarring.
Wie gelijkmoedig de eenheid in zijn veelheid schouwt,
en de veelheid in zijn eenheid,
keert terug tot de oorspronkelijke plaats
waar hij of zij van oudsher gewoond heeft.
Vraag niet naar het waarom van de dingen,
want hun zijn straalt zonder schaduw van vergelijking.
Ziet dat de beweging stilstaat
en dat wat stilstaat in beweging is,
en de idee van rust en beweging verdwijnt.
Wanneer het onderscheid zijn geldigheid verliest,
blijkt ook de eenheid niet te bestaan.
De uiteindelijke bestaansgrond van de dingen
is boven elke maat en regel verheven.
Wanneer het bewustzijn zich één weet met de weg,
komen alle egocentrische strevingen tot rust.
Twijfel en besluiteloosheid verdwijnen.
Een groot vertrouwen groeit.
Niets steunt op ons, en wij steunen op niets.
Alles is leeg, lucide, zichzelf verlichtend,
zonder inspanning, zonder verspilling van energie.
Het denken kan dit niet bedenken.
De verbeelding kan dit niet verzinnen.
In deze wereld van zo-zijn
geen zelf, geen anderen;
bij absolute gelijkheid
geldt slechts het simpele woord: 'niet-twee'.
In dit 'niet-twee' komt alles tezamen.
Al wat is, is welkom en wordt omhelsd.
Zo zien de wijzen de wereld,
waar zij ook wonen.
Verlichting vervluchtigt niet met het verstrijken van tijd
en laat zich niet beperken tot ruimtelijke grenzen.
Eén ogenblik is als tienduizend jaren.
Het eindeloze universum is aanwezig, noch afwezig,
maar toont zich altijd en direct bij elke oogopslag.
Het oneindig kleine is groot als het oneindig grote,
het oneindig grote is klein als het oneindig kleine,
want klein en groot zijn niet waarneembaar.
Zijn is niet-zijn,
niet-zijn is zijn.
Zonder dit inzicht
is het bestaan een onhoudbare situatie.
Eén is alles,
alles is één.
Het ene en het al bewegen zich vrij door elkaar
en vermengen zich zonder onderscheid.
Wie in deze werkelijkheid leeft,
hoeft zich geen zorgen te maken over eigen onvolmaaktheid.
Leven in dit vertrouwen is een weg van onverdeeld bewustzijn.
Onverdeeld bewustzijn is de grond
voor het vertrouwen in dit bestaan.
Verder zwijgt hier elke taal,
want er is
geen verleden,
geen toekomst,
geen heden.

TREFWOORD < HET ZIJN>