LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   IK           TREFWOORD < IK>

CITATEN 

SWAMI RAMDAS: Als het ik in je hart door de vensters van je ogen gluurt, zie je alles verschillend van jezelf. Wanneer God door je ogen kijkt, ziet Hij Zichzelf overal.

PHILIP KAPLEAU: In wezen bestaat er geen Ik ‑ het is iets dat we zelf scheppen. Toch is het dit zelfgeschapen Ik dat ons naar meditatie voert; dus verachten moet men het niet.

ANONIEM: Zou ik bescheidener zijn, dan was ik helemaal perfect.
JALAL-UDDIN RUMI: Indien ge de duivel nog niet gezien hebt, kijk dan maar naar uw eigen Ikheid.
WILLIAM LAW: Uw eigen "Ik" is uw eigen Kan, die uw eigen Abel vermoordt. Want iedere daad en handeling van dat "Ik,," draagt de geest van de Antichrist in zich en vermoordt het Goddelijk leven in u.
THEOLOGIA GERMANICA: Alleen het 'IK' brandt in de hel.
BOEHME: Liefde haat het zelf, of dat wat wij 'ik' noemen, omdat het een dodelijk iets is, en zij beiden, Liefde en zelf, kunnen niet goed samengaan.
HUME: Ons Ik, of de persoonlijkheid is geen indruk. Het is datgene, waarop onze verschillende indrukken en voorstellingen betrekken. Het is niet veel meer dan een combinatie van gevoelens, niet meer dan een bundeling of een verzameling van verscheidene bewustzijnsinhouden, die met een onbegrijpelijke snelheid op elkaar volgen en voortdurend in stroom en beweging zijn.
GUSTAV MEYRINK: Zolang de mens niet weet, dat zijn aandriften helemaal niet uit zijn "ik" komen, is hij de slaaf en de marionet van een kracht, die hij niet kent. Pas als hij zich n weet met "de vermomde" wordt hij geleid. Vrij is hij dan nog niet. Dat wordt hij pas als hij n geworden is met het "centrale ik". Ik heeft geen meervoud. 
GUSTAV MEYRINK: Het enige dat echt de moeite waard is, is het vinden van je diepste "Ik", de "Ik" die wij zijn, en die wij, zonder het te weten, altijd geweest zijn. Dat "Ik" is zuiver geest, bevrijd van vorm, tijd en ruimte, waarin het, om zo uit te drukken, gedeeltelijk is ingebouwd. Weet wel dat het diepste "Ik" zo zacht als een vlinder is. Alleen op een heel voorzichtige, fijnzinnige en zeer natuurlijke wijze moet je proberen je "Ik" te bereiken. Om tot mijn  "Ik" door te dringen bewijst de blijdschap de beste diensten, de blijdschap op vertrouwen gebaseerd. Het diepste van ons eigen wezen is nog meer in ons innerlijk verborgen dan wat wij als ons ik beschouwen. Ons diepste zelf lijkt op een wild dier, dat op de vlucht slaat zodra er ook maar de geringste beweging naar wordt gemaakt. Men kan zijn diepste wezen slechts waarnemen door toevallige gebeurtenissen. Je moet daarbij van het principe uitgaan, dat het er al is, maar dat je er niet naar moet zoeken. Het opkomen van een gevoel van blijdschap is het eerste subtiele te ken, dat er een magische kracht in je gaat geboren worden. Dan verschijnt er een "meester", een menselijk wezen zoals je zelf bent, bijna aan jezelf gelijk. Jijzelf bent, naar gelang je de "meester" in je waarneemt, niets meer dan een ademtocht uit de mond van de "meester". Je hoort hem zo tot je spreken, als sprak hij jouw taal. Wezenlijk is het, dat je eigen diepste "Ik" de brug is waarover hij tot je komt. Belangrijk is, dat je zelfs de geringste opwelling van je innerlijk wezen de kans geeft zich ongehinderd te uiten. Verder is belangrijk dat je elke opwelling, hoe banaal die ook mag lijken, alle aandacht geeft. Neem er nooit genoegen mee je eigen innerlijk wezen het juk van je verlangens op te leggen. Op die manier probeer je je eigen innerlijkheid te onderdrukken. Alleen je wil, je waarachtige wil moet handelen. Buiten jou bestaat er geen God. 
RAMAKRISHNA: Ken uzelf, en gezult het niet-zelf kennen, de Heer van alles. Wat is mijn ikheid? Is het mijn hand, of mijn voet, vlees of bloed? Denkt diep na en ge zult weten dat er niet zo'n ding bestaat als "ik". Een ontleding van de ikheid overtuigt, dat de diepste inhoud alleen God is. Als de concentratie op het eigen ik verdwijnt, openbaar het Goddelijke zich.
RAMAKRISHNA: Wanneer zal ik vrij zijn? Zodra dit "ik" verdwenen zal zijn. "Ik" en " van mij" is onwetendheid; "Gij" en " van U" is Weten. De heilige zal zeggen: "Gij, o God, zijt de Volvoerder."
RAMAKRISHNA: Wanneer de strijd ten laatste voorbij is, en Samadhi bereikt, dan verdwijnt de ''ikheid'', met alles wat er bijhoort. Maar het is moeilijk Samadhi te bereiken! Onze ikheid is zo volhardend! Om deze reden alleen moet men nogmaals en nogmaals geboren worden.
F.JAVEK: Elk ik-besef is bestaansbesef, is levensbesef, is vermogensbesef, doch ik-besef behoeft nog geen eeuwigheidbesef te zijn.
F.JAVEK: Het is logischer zich af te vragen "wt ben ik" dan "wie ben ik".
F.JAVEK: De mens die bewust kan zeggen: "IK BEN", is zich geen wonder. "IK BEN" is alles; "ik ben ik" is niets in alles.
F.JAVEK: Niet het 'ik', maar de denkwereld van het 'ik' evolueert. Wat eeuwig is, evolueert niet.
SOCRATES: Het enige wat ik met zekerheid weet, is dat ik niets weet.
DESCARTES: Ook al kan ik alles, wat ik me voorstel, elke kennis die ik vermeen te bezitten, in twijfel trekken, mijn voorstellingen bestaan en derhalve besta ik, die deze voorstellingen produceer. Zelfs de twijfel, juist de twijfel, bewijst mijn bestaan; want zolang ik twijfel, is er een twijfelaar. Ik denk, dus ben ik; ik twijfel, dus ben ik; ik wordt bedrogen, dus ben ik.
TREFWOORD < IK>