LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   MYSTIEK          

CITATEN 

MYSTIEKE ERVARING VAN RABINDRANATH TAGORE: Plotseling verschenen mij de feiten van mijn leven in een verlichte eenheid van waarheid. Alle dingen die mij als zwervende golven waren voorgekomen werden in mijn geest geopenbaard in relatie tot een grenzeloze zee. Ik was er zeker van dat het een of andere Wezen dat mij en mijn wereld omvatte zijn beste uitdrukking in al mijn ervaringen zocht, en deze verenigde in een steeds wijder wordende individualiteit die een geestelijk kunstwerk is. Tegenover dit Wezen was ik verantwoordelijk; want de schepping in mij is zowel van hem als van mij. Misschien was het dezelfde scheppende geest die het heelal volgens zijn eeuwige idee vormt; maar in mij als persoon had deze één van zijn speciale centra van persoonlijke verstandhouding, die groeide tot een zich verdiepend bewustzijn. Ik had mijn smarten die hun herinnering in een lang brandend spoor door mijn leven achterlieten, maar ik voelde op dat ogenblik dat ik mij door middel van hen leende tot een scheppingsarbeid die altijd mijn persoonlijke grenzen te boven ging, als sterren die in hun uitbarstingen van vuur de geschiedenis van het heelal verlichten. Het gaf de grote vreugde in mijn leven onthechting te voelen bij het idee van een geheim treffen van beide in een creatieve kameraadschap. Ik voelde dat ik eindelijk mijn religie had gevonden, de religie van de Mens, waarin het oneindige werd omschreven in de mensheid en dicht bij me kwam teneinde gebruik te maken van mijn liefde en medewerking.
GOETHE: Mystiek is de scholastiek van het hart, de dialectiek van de gevoelens.
RUDOLF OTTO: Natuurmystiek is het gevoel te zijn ondergedompeld in de eenheid van de natuur, zodat de mens alle individualiteit, alle bijzonderheid van natuurlijke dingen in zichzelf voelt. Hij kent en is al het zijn, alle kracht, alle vreugde, al het verlangen, alle pijn in alle dingen, onafscheidelijk.
V.COUSIN: Mystiek bestaat eruit dat directe inspiratie in de plaats komt van indirecte, extase in plaats van de rede, verrukking in plaats van filosofie.
BONCHITTÉ: Mystiek bestaat uit het verlenen van een groter aandeel aan de spontaniteit van de intelligentie dan aan de andere vermogens.
R.NETTLESHIP: Ware mystiek is het bewustzijn dat alles wat wij ervaren in feite een element en slechts een element is; dat wil zeggen dat door te zijn wat het is, het symbolisch is voor iets meer.
E.UNDRHILLS: Mystiek is de kunst van de eenheid met de Werkelijkheid.
MARGARET SMITH: De mystiek gaat de religie te boven, en streeft naar intieme vereniging met het Goddelijke, naar een doordringing van het Goddelijke in het innerlijk van de ziel en naar een verdwijning van de individualiteit, met al haar wijzen van handelen, denken en voelen, in de Goddelijke substantie. De mysticus tracht al dat datgene te doorlopen dat louter verschijningsvorm is, alle lagere vormen van de werkelijkheid, om zelf Zijn te worden.
A.EINSTEIN: Het schoonste en diepste gevoelen dat wij kunnen ondergaan, is het ervaren van het mystieke. Het is de kracht van alle ware wetenschap. Wie dit gevoelen onbekend is, wie niet langer in verwondering en verbijstering kan staan, is zo goed als dood.
MYSTIEKE ERVARING VAN EEN KARMELIETES: Gedurende het gebed de derde dag 's avonds, ging ik binnen in mijn ziel en het kwam me voor dat ik afdaalde in de duizelingwekkende diepten van een afgrond, waar ik de indruk had dat ik door een grenzeloze ruimte omgeven werd.  Dan voelde ik de tegenwoordigheid van de heilige Drievuldigheid. Ik realiseerde me mijn eigen niet-zijn. Ik verstond dit beter dan ooit te voren en deze kennis was zeer zoet. De goddelijke oneindigheid waarin ik verzonken was en die mij vulde, was van eenzelfde zoetheid... Zonder ook maar iets te zien, noch met de ogen van het lichaam, noch met die van de ziel, realiseerde ik mij dat God tegenwoordig was. Ik voelde hoe zijn blik op mij rustte, vol tederheid en genegenheid, en dat Hij vriendelijk naar mij glimlachte. Ik leek verzonken in God. Mijn verbeelding was bedwongen en roerde zich niet. Ik hoorde geen enkel van de geluiden die wellicht om mij waren. Mijn ziel keek vast in de blik die, onzichtbaar, op mij rustte en mijn hart herhaalde onvermoeibaar: Mijn God, ik heb U lief.
MYSTIEKE ERVARING VAN JAKOB BOEHME: Ik zag het Wezen aller Wezens, de Oergrond en de Afgrond; ook de geboorte van de Heilige Drie-eenheid; de oorspong en de eerste staat van de wereld en alle schepselen. Ik zag de drie werelden in mijzelf - de Goddelijke of engelenwereld; de duistere wereld, het origineel van de Natuur; en de buitenwereld, als een substantie gesproken vanuit de twee geestelijke werelden... In mijn innerlijke mens zag ik het goed, als in een grote diepte; want ik zag er helemaal doorheen als in een chaos waarin alles verpakt lag, maar ik kon het niet ontvouwen. Toch opende dit zichzelf van tijd tot tijd binnenin mij als een groeiende plant. Twaalf jaar droeg ik het binnenin mij rond, voordat ik het naar buiten kon brengen in een vaste vorm; totdat het mij naderhand overviel, als een losbarstend onweer dat doodt waar het landt, al naar zijn wil. Wat ik ook naar buiten kon brengen, ik schreef het neer. Het werk is niet van mij; ik ben slechts het instrument van de Heer, en Hij doet met mij wat Hij wil.
MYSTIEKE ERVARING VAN ABOELAFIA ABRAHAM: De mens die de goddelijke aanraking gevoeld heeft en de aard daarvan heeft waargenomen, is niet langer van zijn Meester gescheiden, en voorwaar, hij is zijn Meester, en deze Meester is hij, want hij is zo innig met Hem vereend, dat hij op geen enkel wijze van hem gescheiden kan zijn.
MYSTIEKE ERVARING VAN BLAISE PASCAL: Vanaf half elf in de avond tot een half uur na middernacht. Vuur. God van Abraham, God van Izaak, God van Jakob. Niet de God van de filosofen en geleerden. Absolute zekerheid: gaat de rede te boven. Vreugde. Vrede. Vergeet de wereld en alles behalve God. De wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend!  Vreugde! vreugde! vreugde! tranen van vreugde!
MYSTIEKE ERVARING VAN SUSO: Het hoogste stadium van de vereniging is een onbeschrijflijke ervaring, waarin alle ideeën van beelden en vormen en verschillen verdwenen zijn. Al het bewustzijn van het zelf en van alle dingen is weg en de ziel wordt in de afgrond van de Goddelijkheid geworpen en de geest is één met God geworden.
MYSTIEKE ERVARING VAN RAMALINGA: O Licht der lichten! O stralend Zelf, verdrijver van de duisternis der onwetendheid, nu ben ik volledig verlicht. Al mijn twijfels en waandenkbeelden zijn verdwenen. Ik ben één met de Godheid. Ik ben Absoluut Bestaan, Absolute Kennis en absolute Gelukzaligheid. De Verhevenste Gelukzaligheid geniet ik. Hoe kan ik het beschrijven? Ik heb Onsterfelijkheid bereikt. Ik aanschouw het Ene Alles-Overheersend Zelf alleen overal. Alle tegenstellingen en verschillen zijn verdwenen. Mijn vreugde is grenzeloos. Ik heb datgene bereikt wat de zintuigen, de geest en het intellect te boven gaat. Ik ben zonder geboorte, zonder verval, onveranderlijk. Ik ga tijd, ruimte en oorzaak en gevolg te boven.
MYSTIEKE ERVARING VAN AELRED: U riep mij, Heer, U riep, U schreeuwde, U ontstelde mij, U dwong mijn dove oren U aan te horen, U sloeg mij neer, U versloeg mij, U overmeesterde mijn harde hart, U verzoette en verzachte en verdreef mijn bitterheid.
B.RUSSELL: Het mystieke inzicht begint met het gevoel dat er een mysterie ontsluierd is, dat een verborgen wijsheid nu plotseling en zonder ook maar enige twijfel, zeker is geworden... hij weet, met een weten waarnaast alle andere weten onwetendheid is.
MYSTIEKE ERVARING VAN ARISTOTELES: Vaak was ik alleen met mijn ziel. Ik trad als zuivere substantie mijn ware zelf binnen, en wendde mij af van al het uiterlijke naar wat innerlijk is. Ik werd zuiver weten, zowel de wetende als de gewetene. Hoe verwonderd was ik schoonheid en pracht in mijn eigen zelf te aanschouwen en te herkennen dat ik een deel van de verheven Goddelijke Wereld ben, begiftigd zelfs met scheppend leven! In deze ontdekking van het zelf, werd ik boven de wereld van de zintuigen uitgetild, zelfs boven de geestenwereld, tot aan het Goddelijke, waar ik een zo prachtig Licht gewaar werd dat geen mond dit zou kunnen uitdrukken of geen oor verstaan.
RUMI: Ik heb geen aandacht besteed aan Jouw waarschuwingen: terwijl ik beweerde dat ik een afbreker van afgoden was, was ik juist een maker ervan.
Zou ik meer aandacht moeten besteden aan Jouw werken óf aan de dood? Laat het dan de dood zijn, want de dood is als de herfst, en Jij bent de wortel waaraan alle bladeren ontspringen. Jarenlang heeft de dood zijn trommel geroerd, maar pas wanneer je tijd op is zal je oor dat horen. In smarten schreeuwt de onoplettende mens vanuit de diepten van zijn ziel, "O God, ik sterf!" Heeft de dood je nu pas de ogen geopend? De dood is hees van het schreeuwen: door zo vele verbazingwekkende slagen is de huid van zijn trommel gescheurd, maar jij ging helemaal op in trivialiteiten; en nu pas begin je het mysterie van de dood te vrezen.

THOMAS MERTON: God wordt niet volledig gekend wanneer hij enkel "gekend" wordt met het verstand. Hij wordt het best gekend door ons wanneer Hij bezit neemt van heel ons zijn en ons met Zichzelf verenigt. Dan kennen we Hem niet als een idee maar voorbij aan alle ideeën, in een liefdescontact, in een ervaring van Wie Hij is, in een realiseren dat Hij en alleen Hij ons leven is en dat we zonder Hem niets zijn. Het is onze vreugde om niets te zijn, en te weten dat Hij alles is.

HADEWIJCH: Het zoetste in Minne zijn haar stormen
in haar diepste afgrond liggen haar hoogste vormen;
in haar verdolen is bij haar vertoeven,
naar haar hongeren is zich voeden, haar proeven;
om haar vertwijfelen is zeker wezen;
haar scherpste wonden doen genezen;
om haar vergaan is verder leven;
als zij verzwindt blijft zij zich geven;
haar te ontberen doet ons goed;
verborgen verlicht zij ons gemoed;
in haar nemen schuilt haar schenken;
woordeloos zijn haar mooiste wenken;
door haar geboeid zijn we bevrijd;
hoe zij ook slaat, zij troost altijd.
ECKHART: De mensen zouden niet zo veel moeten nadenken over wat ze moeten doen; ze zouden veel meer moeten nadenken over wat zij zijn. Zouden zij goed zijn en zou hun levenswijze goed zijn, dan zouden zij licht uistralen, en dan zou er een heerlijk licht uitgaan van al hun werken. Als je rechtvaardig bent, dan is ook wat je doet rechtvaardig. Denk niet dat je heiligheid kunt grondvesten op daden; veeleer groeit heiligheid uit de grond van je hele wezen. Want niet de daden heiligen ons, maar wij moeten de daden heiligen.
ECKHART: Als een meester een beeld maakt uit hout of steen, dan brengt hij het beeld niet in het hout, maar snijdt hij het overtollige hout weg dat het beeld verborgen en bedekt houdt, hij gééft het hout niets, maar hij graaft de korst ervan af en neemt de roest weg, en dan glanst op wat daaronder verborgen lag. Dit is de schat die verborgen lag in de akker, zoals onze Heer in het evangelie zegt.
ECKHART: Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet. Mijn oog en Gods oog, dat is één oog en één zien en één liefhebben.
LOUIS DUPRÉ: De meeste mensen die Christus proberen te beminnen in ieder schepsel, zoeken naar overeenkomsten en zichtbare tekenen. Maar als we zo zoeken raken we snel teleurgesteld; er zijn immers maar weinig mensen die lijken op of doen zoals Christus. Maar dat is niet de manier van kijken van de geestelijke mens. Zo'n mens ziet in elke mens hetzelfde goddelijke leven aanwezig dat in Christus in volheid aanwezig was.
ELIZABETH BROWNING: De aarde zit boordevol hemel en elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichterlaaie van God.Maar enkel hij die het ziet doet zijn schoenen uit. De rest zit er omheen en plukt bramen.