LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   THEOSOFIE           TREFWOORD < THEOSOFIE>

CITATEN 

DRIE DOELEINDEN VAN DE THEOSOFIE: Het vormen van een kern van de algemene broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of kleur. Het aanmoedigen van de vergelijkende godsdienststudie, en van de studie van filosofie en wetenschappen. Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van de krachten die in de mens sluimeren.
H.P.BLAVATSKY: Er is een weg, steil en doornig, met alle denkbare gevaren, maar toch een weg, en hij leidt naar het Hart van het Universum. Ik kan u zeggen, hoe gij Hen vinden kunt, die u de geheime doorgang zullen tonen,
die alleen naar binnen leidt en achter de nieuweling voor eeuwig sluit. Er bestaat geen gevaar, dat onversaagde moed niet overwinnen kan. Er bestaat geen beproeving, waar vlekkeloze reinheid niet doorheen kan komen. Er is geen moeilijkheid, welke een krachtig denkvermogen niet te boven kan komen. Voor wie overwinnend doorgaan is er een beloning voorbij woorden: het vermogen de mensheid te zegenen en te redden.
Voor hen die te kort schieten, zijn er andere levens waarin men slagen kan.
H.P.BLAVATSKY: Laat uw Ziel het oor lenen aan iedere kreet van smart, zoals de lotus zijn hart opent om de morgenzon te drinken. Laat niet de felle zon één traan van smart drogen voordat u die zelf hebt afgewist van het gelaat wie lijdt. Maar laat elke brandende mensentraan op uw hart neerdruppelen en daar verblijven en wis hem ook nooit af voordat de smart, die hem veroorzaakte, is weggenomen.
H.P.BLAVATSKY: Niemand kan boven zijn eigen individuele mislukkingen uitstijgen, zonder, hoe weinig ook, het geheel waarvan hij deel uitmaakt te verheffen.  Op dezelfde wijze  kan niemand zondigen, of lijden onder de gevolgen daarvan, in zijn eentje. In werkelijkheid bestaat er niet zoiets als “Afgescheidenheid’.
H.P.BLAVATSKY: Het occultisme is geen magie, hoewel de magie een van zijn gereedschappen vormt. Het occultisme is niet het verwerven van vermogens, zij het paranormaal of intellectueel, hoewel beide hem ten dienste staan. Noch is het occultisme het zoeken naar geluk, zoals de mensen dit woord begrijpen; want de eerste stap is opoffering, de tweede verzaking. Occultisme is de wetenschap van het leven, de kunst om te leven.
G. DE PURUCKER: De mens is in diepste wezen verwant aan de goden, verwant aan de kosmische geesten. Het heelal is ons thuis. We kunnen het nooit verlaten. We zijn de kinderen, het kroost ervan en daarom zijn we zelf, in ons meest innerlijk wezen, alles wat de grenzeloze ruimte is. We zijn er geboren en de grenzeloze ruimte is ons thuis, en ons instinct zegt ons daarom dat 'alles goed is'.
G. DE PURUCKER: Liefde is het cement van het heelal; ze houdt alle dingen op hun plaats en onder haar eeuwige hoede; haar werkelijke aard is hemelse vrede, haar kenmerk is kosmische harmonie die alle dingen doordringt, die grenzeloos, onvergankelijk, oneindig, eeuwig is. Ze is overal en is het hart van het hart van al wat is.
H.P.BLAVATSKY: Iedere theosoof is derhalve verplicht zijn uiterste best te doen om met alle middelen die hem ten dienste staan, elke verstandige en goed overdachte maatschappelijke poging te steunen die ten doel heeft de toestand van de armen te verbeteren.
W.Q.JUDGE:

Occultisme is het niet vertellen van alles wat men weet, maar zwijgzaamheid.

Occultisme is niet alles te zeggen wat men vermoedt, maar stilzwijgen.

Occultisme is niet te spreken over al wat men 'ziet', maar zich naar binnen te keren, naar de bron van het zien.

Occultisme is niet herhalen van alles way men 'hoort', maar een gesloten mond, opdat het gehoorde daaruit niet ontsnapt.

Occultisme is niet te spreken over de fouten van anderen, maar zachtmoedigheid.

Occultisme is vast omlijnde plannen te maken, maar een open oog hebben voor nieuwe dingen, in evenwicht gehouden door de goede wet.

Occultisme is het niet voorschrijven van andermans plichten, maar waakzaamheid in het nakomen van die van onszelf.

Occultisme is het niet doen wat men wenst of verlangt, maar zelfdiscipline.

Occultisme is het niet luisteren naar praatjes of laster, maar welwillendheid ten opzichte van anderen, waardoor praatjes en laster niet gevoed kunnen worden. Laat alle kritiek bij onszelf beginnen.

Occultisme is het niet toegeven aan boosheid of ongeduld, maar kalmte bewaren.

Occultisme is net niet pronken met of trots zijn op de eigen geleerdheid, maar nederigheid.

Occultisme is het niet overhaast afdoen van onze dagelijkse bezigheden, noch het forceren van onze vooruitgang, maar de erkenning van de ruimte voor alle dingen.

Occultisme is het niet doen van al het grote werk dat er te doen valt, maar de wil om te werken, de bereidwilligheid om hulp te aanvaarden of een helper te zijn; vreugde te voelen, omdat een ander een taak beter doet.

TREFWOORD < THEOSOFIE>