LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

  WAARHEID           TREFWOORD < WAARHEID>

CITATEN

SWAMI RAMDAS: De Waarheid heeft geen schaduw. Maya [waan] is louter een idee zonder realiteit.

NISARGADATTA: Waarheid zegt me, dat ik niets ben, Liefde zegt me, dat ik alles ben.

DEEPAK CHOPRA: De beste manier om je op de waarheid te concentreren, is de anderen uit het beeld weg te nemen.
SUSAN SCOTT: De waarheid zal je bevrijden, maar eerst kan ze je mateloos irriteren.
MARJAN BERK: De waarheid spreken voordat het gepast is, getuigt van een slechte smaak.
DOGEN ZENJI: Als je de waarheid niet kunt vinden waar je bent, waar verwacht je haar dan te vinden?

ERIC VAN STEEN: De waarheid is datgene wat wij in staat zijn te geloven.

SCHOPENHAUER: Elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt zij geridiculiseerd. Vervolgens wordt zij sterk tegengewerkt. Dan wordt zij beschouwd alsof zij altijd al vanzelfsprekend was geweest.
ANONIEM: Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid.
KRISHNAMURTI: De waarheid komt als een inbreker, op een moment waarop u haar het minst verwacht.
ANONIEM: De waarheid maakt ons vrij, maar soms eerst misselijk.
ANONIEM: Als u de waarheid vertelt hoeft u weinig te onthouden.

GHANDI: Een fout wordt geen Waarheid omdat hij breed wordt uitgedragen, net zo min als Waarheid een fout wordt omdat niemand deze wil zien.

C.L.LUENGO HENDRIKS: De waarheid doet geen pijn, erachter komen dat je fout zit, wel. 
MICE MURDOCK: Waarheid is de grootste kracht op aarde omdat het niet veranderd kan worden.
ANONIEM: Waarheid is niet bang voor vragen.
INAYAT KHAN: Wat is Waarheid? Waarheid is dat, wat niet onder woorden kan worden gebracht.
LIN YU TANG: Hij die over de Waarheid spreekt, beledigt haar. Hij die haar tracht te bewijzen, verdraait en verminkt haar. Hij die haar een etiket opplakt en er een filosofische school op bouwt, doodt haar. En hij die verklaart in haar te geloven, begraaft haar!
RADHAKRISHNAN: De hoogste waarheid is onbegrijpelijk, omdat zij niet kan worden uitgedrukt in logische begrippen, maar zij wordt steeds meer toegankelijk voor de gezuiverde geest. Dit weten komt veel minder van het hoofd dan van het hart.
ANONIEM: Plezier kan op illusie berusten, maar geluk berust op de waarheid.
CHÖGYAM TRUNGPA: Het gaat erom dat wij al onze referentiekaders moeten laten vallen, alle ideeën over wat is of wat zou moeten zijn. Dan is het mogelijk de unieke en levendige eigenschappen van verschijnselen direct te ervaren.
F.JAVEK: Volkomen bewustzijn is een aangedaan-zijn door het licht der eeuwige waarheid en absolute waarheid, het 'NU'.
ANONIEM: Alles kent een einde en zal verdwijnen. Alleen de waarheid is onsterfelijk en leeft voor immer.
ARTHUR SCHOPENHAUER: Elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt zij geridiculiseerd. Vervolgens wordt zij sterk tegengewerkt. Dan wordt zij beschouwd alsof zij altijd al vanzelfsprekend was geweest.
L.HELLMANN: Cynisme is een onaangename manier om de waarheid te zeggen.
KRISHNAMURTI: Er is geen weg naar de waarheid, historisch of religieus. Zij kan niet ervaren of gevonden worden door redeneerkunst; zij kan niet zichtbaar worden uit wisselende meningen en geloofsovertuigingen. Je zult haar ontmoeten wanneer je geest vrij is van alle dingen die deze in elkaar heeft gezet.
AUGUSTINUS: Waarheid komt niet tot ons uit de duisternis, maar uit de Zon.
G.C.REVE: De waarheid herkent men aan haar onwaarschijnlijkheid.
ALBERT BLACKBURN: De waarneming van de waarheid, met zijn transformatieve eigenschappen, kan slechts in het ogenblik zelf te vinden. Onszelf objectief te zien in relatie tot de totale omgeving is wat ik Nu-Bewustzijn noem. Om dit te ervaren zijn geen inspanningen, systemen of een geloof nodig. Het denkvermogen (de mind) moet echter vrij in alle richtingen kunnen kijken. Elk vooropgezet idee of psychologische binding is een barrière tegen de ervaring van de Werkelijkheid. Deze werkelijkheid is een integraal deel van onszelf, het gaat dus niet om tijd of ruimte. Er is geen voortgang naar de waarheid, aangezien die voortdurend in ons eigen bewustzijn aanwezig is. Het is een stap naar een andere dimensie van het bewustzijn: het vermogen alle kanten van elke situatie te zien, inplaats van de gedachte die gevangen is in een identificatie met een fragment binnen
waarneembaar bereik.
OLIVER SACKS: De waarheid is een soort van mysterie en heeft soms niets met feiten te maken.
BOEDDHA: Jullie bereiken onsterfelijkheid door jullie geesten met waarheid te vullen. Word daarom als vaten die geschikt zijn om de woorden van de meester te ontvangen. Reinig jullie van het kwade en heilig jullie levens. Er is geen andere weg om waarheid te bereiken. Leer te onderscheiden tussen zelf en waarheid. Zelf is de oorzaak van zelfzucht en de bron van het kwade. Waarheid hangt aan geen zelf; zij is universeel en leidt tot recht en gerechtigheid. Zelf - dat wat zich aan hen die hun zelf liefhebben voordoet als hun zijn - is niet het eeuwige, het altijddurende, het onvergankelijke. Zoek niet het zelf, maar zoek de waarheid.
CICERO: Via de twijfel komen we langzaam tot de waarheid.
JIDDISCH: De waarheid is de veiligste leugen.

AUROBINDO: Er is zeker een eeuwige waarheid die wij zoeken, waarvan alle andere waarheid is afgeleid en waaraan zij haar betekenis, haar verklaring en haar relatie tot de wetenschappen ontleent.

AUGUSTINUS: Ik zag met het oog van mijn ziel het Licht dat nooit verandert. Wie de Waarheid kent, kent dat Licht, en wie het kent, kent de eeuwigheid.
RADHAKRISHNAN: De hoogste waarheid is onbegrijpelijk omdat zij niet kan worden uitgedrukt in logische begrippen, maar zij wordt steeds meer toegankelijk voor de gezuiverde geest. Dit weten komt veel minder van het hoofd dan van het hart.
GANDHI: Waarheid is universeel, maar zij wordt gezien in fragmenten en vanuit verschillende gezichtspunten.
JOHAN CRUIJFF: De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn.
CONFUCIUS: Het is niet de waarheid die de mens groot maakt, maar de mens die de waarheid groot maakt.
P.BUCK: De waarheid is altijd spannend, dus hanteer haar. Zonder haar is het leven saai.
G.BRAQUE: De waarheid bestaat, de leugen wordt uitgevonden.
BOEDDHA: De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens.
BASHO: Waar de meester is, is de waarheid. Respect voor de meester is respect voor de waarheid.
ALAIN: Een dwaling van Descartes is van een beter gehalte dan de waarheid van een wijsneus.
SIMONE WEIL: De waarheid beminnen betekent de leegte verdragen, en dus de dood aanvaarden. De waarheid staat aan de kant van de dood.
SOPHOCLES: De waarheid is altijd het sterkste argument.
SCHAKESPEARE: De waarheid doet de duivel blozen.
BERTRAND RUSSELL: Wie de waarheid omtrent zichzelf onder ogen wil zien, moet wel op enkele teleurstellingen bedacht zijn.
J.RENARD: Zeg af en toe de waarheid dan geloven ze je als je liegt.
MAO TSE TOENG: De waarheid komt steeds tot stand en tot groei in de strijd met de leugen.
LAO TSE: De waarheid klinkt als haar tegendeel.
GERRIT KOMRIJ: De waarheid is niet meer dan de leugen die de mensen van je verwachten.
S.KIERKEGAARD: Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens banger te maken dan de dood. Want de mens is een kuddedier.
K.JONCKHEERE: De waarheid ligt in het midden, omringd door andere leugens.
R.GOURMONT: De waarheid is een illusie, en de illusie is een waarheid.
GANDHI: De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.
E.FEUCHTERSLEBEN: De halve waarheid is funester dan de onjuistheid.

HERMES TRISMEGISTOS

Het is waar!
Het is zeker!
Het is de volle waarheid!
Wat beneden is, is gelijk aan wat boven is, en wat boven is, is gelijk aan wat beneden is, opdat de wonderen van het Ene zich voltrekken.
En zoals alle dingen uit den Ene geworden zijn, door één middelaarschap,
zo zijn zij alle uit dit ene Huwelijk geboren.
De Vader ervan is de Zon; de Moeder is de Maan.
De Lucht heeft het in haar schoot gedragen, de Aarde is de voedster.
De Vader van alle Talismans in de ganse wereld is alomtegenwoordig.
Zijn Kracht blijft ongerept, wanneer zij in de aarde wordt aangewend.
Scheidt liefdevol, en met groot inzicht en wijsheid, de aarde van het vuur,
het fijngewevene van wat hard, dicht en gestold is.
Van de aarde stijgt het op tot de hemel, en daalt het vandaar weer af tot de aarde; en neemt daarbij tot zich de Kracht van hetgeen boven is, en die van hetgeen beneden is.
Zo zult ge de glorie van de ganse wereld bezitten,
en deswege zal alle duisternis van u vluchten.
Deze is de machtige Sterkte aller Sterkten, omdat hij al het zachte zal overwinnen, en al het harde zal doordringen. 
Zo is de wereld geschapen.
Uit haar zullen, op dezelfde wijze,
wondervolle scheppingen ontstaan.
Men heeft mij dáárom de driemaal-grote Hermes genoemd, omdat ik de drie aanzichten van de Wijsheidsleer der ganse wereld bezit.
Volledig is wat ik over de toebereiding van het Goud, de werkzaamheid van de Geestelijke Zon, gezegd heb.

"PARACELSUS" VAN BROWNING: Waarheid is binnen in ons, zij komt niet voort uit uiterlijke dingen, wat ge ook geloven moogt. Er is een innerlijk centrum in ons allen waar zij in al haar volheid wacht: En daar omheen, muur na muur, sluit de grove stof haar in,  dit volmaakte, zuivere zien dat waarheid IS. Het verbijsterende en misleidende zinnennet bindt en veroorzaakt alle dwaling: en veeleer is WETEN het openen van een weg waarlangs de gevangen luister kan ontsnappen, dat 't toegang geven tot het licht, dat buiten ons zou zijn.
TREFWOORD < WAARHEID>