LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   ZELFKENNIS           TREFWOORD < ZELFKENNIS>

CITATEN 

ITEKE WEEDA: De essentie is dat je houdt van anderen zonder jezelf daarin te verliezen; je identiteit behouden in diepe liefde.
RAMAKRISHNA: Er is goud in uw hart begraven, maar u bent er zich niet van bewust.
JI KWANG DAE POEP SA NIM: Ons ware zelf ligt vr het denken.
FREEK DE JONGE: Wat weet je van een ander, als je jezelf niet kent ?
SPINOZA: Hoe beter je jezelf en je gevoelens begrijpt,
des te meer ga je houden van 'dat wat is'.
ECKHART TOLLE: Ten diepste is er natuurlijk geen ander, maar ontmoet je altijd alleen jezelf.
MONIQUE DE BOER: Door je te ontdoen van alle moeten, ont-moet je jezelf.
LOUIS HOYACK: Zelfkritiek wil zeggen onszelf pogen te zien zoals wij anderen bekijken.
SCHOPENHAUER: Niemand kan over zichzelf heen kijken, dat wil zeggen ieder ziet in de ander alleen wat hij zelf is. 
ANONIEM: Ken uzelf.........en zwijg erover!!
ANONIEM: Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen.
LAO TSE: Wie de mensen kent heeft verstand; wie zichzelf kent, is verlicht.
ANONIEM: Als je iemand anders zou willen zijn, verspil je de persoon die je bent.
BOETHIUS: Voor andere levende wezens is onbewustheid van het zelf een natuurlijke gesteldheid, voor de mens is het een misdaad.
JUDITH HAMERLINCK: Je bent je Zelf al, je bent alleen afgeleid.
ANONIEM: Wie probeert het hele heelal te begrijpen, begrijpt helemaal niets. Wie alleen probeert zijn Zelf te begrijpen, begrijpt het hele heelal.
PANTANJALI: Door zelfkennis verkrijgt men kennis van de eigen aard, als het bewustzijn die vorm aanneemt, waarin het niet van de ene plaats naar de andere gaat.
JUDITH HAMERLINCK: Zijn is vervullend in zichzelf, dus als je behoefte hebt aan activiteit (waar je altijd een vorm van externe input voor nodig hebt), dan kan je er zeker van zijn dat dat niet genspireerd is door je innerlijke Zelf.
ANTON HEYBOER: Wees de ander.

Zelfkennis en kennis van God
verschillen niet van elkaar.
Zij bevatten dezelfde spirituele wijsheid,
de enige goddelijke kennis.

Het is alleen door kennis van het Zelf
dat je in staat zult zijn de eeuwige vrede
en de eindeloze vreugde te verwerkelijken die
je eigen ware natuur zijn.

-SAI BABA-

GER DE LEY: Zelfkennis is het begin van alle wijsheid en het einde van de meeste illusies.
ERNST HOHENEMSER: Zelfkennis is de eerste stap tot huichelarij.
O.VAN DER HALLEN: Zelfkennis is als een ziekenhuisbed: proper maar pijnlijk.
GHAZALI: De sleutel tot kennis van God is zelfkennis.
M.SAAVEDRA: Zelfkennis behoed voor ijdelheid.
CATHARINA VAN SIENA: In zelfkennis moet de deemoedig zijn, ziende dat je op jezelf niet eens bestaat.
STOA: Ken U zelf, dan zult ge zien, dat ge niet op uzelf staat, maar een onderdeel zijt van het grote geheel, het grote geheel dat Kosmos heet.
RAMAKRISHNA: De volgende mensen behoren tot hen, die niet tot zelfkennis kunnen komen: zij, die zich beroemen op hun geleerdheid, zij, die trots zijn op hun kennis en zij die verwaand zijn door hun rijkdom.
RAMAKRISHNA: Ken uzelf, en gezult het niet-zelf kennen, de Heer van alles. Wat is mijn ikheid? Is het mijn hand, of mijn voet, vlees of bloed? Denkt diep na en ge zult weten dat er niet zo'n ding bestaat als "ik". Een ontleding van de ikheid overtuigt, dat de diepste inhoud alleen God is. Als de concentratie op het eigen ik verdwijnt, openbaar het Goddelijke zich.
DALAI LAMA: De menselijke geest is niet solide maar vormloos en niet gemakkelijk te disciplineren. Daarom is een voortdurende inspanning noodzakelijk en de moeite waard. Ik heb in het algemeen het gevoel dat de mensen veel te veel nadruk leggen op het ontwikkelen van uiterlijke zaken, zoals bijvoorbeeld de uiterlijke ruimte. Er worden miljoenen en miljoenen besteed aan het ontdekken van de uiterlijke ruimte. Wanneer we naar binnen kijken -in de menselijke schedel- dan lijkt die ruimte erg klein, maar ik geloof dat die "innerlijke ruimte" heel groot is, een enorm gebied dat ontwikkeld kan worden. En het ontdekken van de "innerlijke ruimte" hoeft niet duur te zijn. Wanneer we wat moeite doen, en wat belang stellen in het onderzoeken van de innerlijke wereld, dan zullen wij uiteindelijk misschien de juiste houding vinden om de materile ervaringen en de geestelijke ervaringen in evenwicht te brengen. De materile n de geestelijke ontwikkeling: wanneer deze twee samengaan, zal dat iets goeds teweeg kunnen brengen.
THOMAS EVANGELIE: Wie het Al kent, maar niet zichzelf weet niets.
RADEN JODJANA: Spiegeling: In je uiterlijke verschijning weerspiegelt het Werkelijke dat je bent. Het is niet het beeld dat je in de glazen ziet. Zoek voor je uiterlijk beeld de spiegeling binnen je zelf. En wordt gelijk het goddelijk Wezen dat in je woont.
H.P.BLAVATSKY: Om Nirvana te bereiken moet men zelfkennis bereiken, en zelfkennis is het kind van liefdevolle daden.
CHINEES GEZEGDE: Wie zichzelf kent, kent iedereen.
ROEMI: Een man ging naar de deur van de Geliefde en klopte aan. Een stem antwoordde: 'Wie is daar?' Hij antwoordde: 'Ik ben het'. De stem antwoordde: 'Er is geen plaats voor u en mij.' De deur bleef gesloten. Na een jaar eenzame ontzetting keerde hij weer en klopte aan. Een stem van binnen vroeg: 'Wie is daar?' De man zei: 'U bent het.' De deur werd voor hem geopend.
H.P.BLAVATSKY: De eerste voorwaarde om zelfkennis te verwerven is jezelf ten diepste bewust te worden van je onwetendheid; met elke vezel van je hart te voelen dat je jezelf onophoudelijk voor de gek houdt.
GURDJIEFF: U zult zien dat U in het leven precies datgene ontvangt wat U geeft. Uw leven is de spiegel van datgene wat U bent, het vormt Uw beeld. U bent passief, blind, veeleisend. U neemt alles, U aanvaardt alles, zonder dat dit ooit met een gevoel van verplichting gepaard gaat. Uw houding jegens de wereld en tegenover het leven is de houding van diegene, die het recht heeft te eisen en te nemen; die het niet nodig vindt om te betalen of te verdienen. U gelooft dat alle dingen U toekomen, eenvoudig omdat U het bent! Daar schuilt Uw hele verblinding. U heeft daar nooit aandacht aan besteed. Toch is het datgene wat in U een wereld scheidt van een andere wereld. U heeft geen maatstaf waar U Uzelf mee meten kunt. U leeft uitsluitend volgens: "Dat vind ik prettig" of "Dat vind ik niet prettig". Dat wil zeggen dat U alleen maar waardering voor U zelf heeft. U erkent niets boven U - misschien wel in theorie of volgens de logica -maar werkelijk echt, neen. Daarom bent U veeleisend en blijft U geloven dat alle dingen te koop zijn, dat U met hetgeen U in Uw zak heeft alles kunt kopen wat U verlangt. U erkent niemand boven U, noch hierbuiten, noch in Uzelf. Het is daarom, ik herhaal het, dat U geen maat kent en passief leeft zoals U dat plezierig vindt. Ja, Uw eigenliefde verblindt U! Het is de grootste hinderpaal naar een nieuw leven. Men dient deze hindernis te overwinnen, deze drempel, aleer verder te gaan. Het is de proefneming die de mens in twee soorten verdeelt: het "kaf" en het "goede koren". Hoe intelligent, hoe begaafd, hoe briljant een mens ook moge zijn, als hij zijn eigenliefde niet opgeeft, zal hij verloren zijn voor een innerlijke ontwikkeling, voor een arbeid om tot zelfkennis te komen, voor een waarlijk "worden". Hij zal zijn gehele leven blijven zoals hij is. De eerste eis, de eerste voorwaarde, de eerste beproeving voor degene die aan zichzelf wil werken, is het tenietdoen van de hoge dunk die hij van zichzelf heeft. Hij moet zich dat niet alleen verbeelden, niet alleen maar eenvoudig geloven of denken, maar in zichzelf dingen zien die hij daarvoor niet gezien had, deze werkelijk "zien". Zijn eigenliefde zal hij nooit kunnen afleggen als hij niet in zichzelf zal zien. En om te kunnen zien, dient hij dat te leren: dat is de eerste inwijding van de mens tot zelfkennis. Vr alles dient hij te weten waar hij naar moet kijken. Als hij dat eenmaal weet, dient hij zich in te spannen om zijn aandacht vast te houden, voortdurend te kijken, met volharding. Wanneer hij zich dwingt zijn aandacht te blijven richten, en niet vergeet te kijken, zal hij misschien eens op een dag kunnen zien. Als hij n keer ziet, kan hij ook een tweede keer zien en wanneer zich dat herhaalt, zal hij niet meer 'niet" kunnen zien. Deze toestand is het doel van al ons kijken. Van daar uit wordt het ware verlangen geboren, het onweerstaanbare verlangen om te "worden". Van koud zullen wij warm worden, vibrerend. Wij zullen aangeraakt worden door onze werkelijkheid. Vandaag hebben wij slechts de illusie van wat wij zijn. Wij slaan ons zelf te hoog aan. Wij hebben geen eerbied voor onszelf. Om eerbied voor mijzelf te hebben is het nodig dat ik in mijzelf een deel herkend heb dat superieur is aan de andere delen in mijzelf en dat ik door mijn houding tegenover dat superieure deel getuig van de eerbied die ik daarvoor koester. Op deze wijze verkrijg ik respect voor mijzelf. En mijn verhouding tot de andere delen zal door hetzelfde respect gekenmerkt worden. Men moet begrijpen dat alle andere beoordelingsmaatstaven, bekwaamheden, talent, geleerdheid, genie, veranderlijke beoordelingsmaatstaven zijn, maten van het kleine. De enige juiste maatstaf, nooit veranderlijk, objectief, dat is de maatstaf van de innerlijke visie. Mijn "ik" ziet, "ik" zie mijzelf - daarmee heeft U Uw waarde gemeten. Met een hoger deel, reel, heeft U een lager deel, ook reel, gemeten. En deze beoordeling, die door zichzelf de rol van het ene zowel als die van het andere deel vaststelt, zal U leiden tot eerbied voor U zelf. Maar U zult zien dat dit niet gemakkelijk is. En evenmin krijgt U het goedkoop. Het wordt duur betaald. Voor de slechte betalers, de luiaards, de parasieten, is er geen hoop. Men moet betalen. Duur betalen en dadelijk. Vooruit betalen. Betalen met zichzelf. Door serieuze inspanning, gewetensvol, zonder bijbedoelingen. Hoe meer U bereid bent te betalen zonder U te ontzien, zonder te knoeien, zonder enige oplichterij, des te meer zult U ontvangen. En van dat moment af zult U kennismaken met Uw eigen natuur. En U zult alle listen zien, alle bedriegerijen waartoe zij haar toevlucht neemt om niet contant behoeven te betalen. Want U moet betalen met Uw gratis theorien, met Uw diepgewortelde overtuigingen, met Uw vooroordelen, Uw gewoonten, Uw "dat vind ik prettig" en "dat vind ik niet prettig". Zonder af te dingen, eerlijk, zonder te doen alsof. Door te trachten oprecht te zien terwijl U Uw valse geld gebruikt. Probeer eens n moment het denkbeeld te aanvaarden dat U niet bent die U gelooft te zijn, dat U Uzelf te hoog aanslaat, dat U liegt tegen Uzelf. Dat U voortdurend liegt, ieder moment, de gehele dag, Uw hele leven. Dat de leugen U zo beheerst dat U hem niet meer in de hand heeft. U bent de prooi van de leugen. U liegt overal. Uw relaties met anderen: leugen! Uw opvoeding van anderen, de gewoonten: leugens! Uw onderricht: leugen! Uw maatschappelijk leven, Uw gezinsleven, leugen! En dat wat U van Uzelf denkt, evenzeer leugen! Maar U stopt nooit met waaraan U bezig bent, noch met wat U zegt, want U gelooft in Uzelf. Men moet daarmee ophouden van zijn innerlijk uit en waarnemen. Waarnemen zonder vooringenomenheid. Door een tijdje dat denkbeeld van die leugen te aanvaarden. En als U op die manier waarneemt terwijl U met Uzelf betaalt, zonder medelijden met Uzelf te hebben, al Uw zogenaamde rijkdommen inwisselend voor n ogenblik van werkelijkheid, misschien zult U dan plotseling datgene zien wat U tot die dag nog nooit gezien heeft. U zult zien dat U een ander bent dan U dacht te zijn. U zult zien dat U twee wezens bent. Diegene die niet de werkelijke is, maar die de plaats in neemt en de rol speelt van de andere. En diegene die de werkelijke is, maar die zo zwak is, zo onbestendig, dat hij nauwelijks verschenen is of hij verdwijnt onmiddellijk. Hij verdraagt de leugen niet. De kleinste leugen doet hem verzwakken. Hij strijdt niet, hij biedt geen weerstand, hij is bij voorbaat overwonnen. Leer te kijken totdat U het verschil gezien heeft tussen Uw beide naturen, totdat U de leugen gezien heeft, de huichelaar in Uzelf. Wanneer U Uw twee naturen gezien heeft, zal op die dag in U de waarheid geboren worden.
TREFWOORD < ZELFKENNIS>