LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK: DE MEESTERS VAN HET VERRE OOSTEN  

  HET GODDELIJKE PRINCIPE  

Geest is de oorspronkelijke, vibrerende, scheppende kracht; gij kunt u de geest eigen maken en zijn macht gebruiken, eenvoudig door hem te erkennen of te weten, dat hij bestaat; stel u daarmee in contact en hij zal geheel tot uw beschikking staan.

Dan wordt hij voor u een onuitputtelijke bron van eeuwig, oorspronkelijk leven binnenin uzelf.

Hiervoor zijn geen lange jaren van studie nodig en gij behoeft er geen moeilijke oefeningen of ontberingen en ontzeggingen voor door te maken.

Besef slechts en neem aan, dat deze vibratie bestaat en laat haar door u heen stromen.

Gij zijt een met de Grote, Scheppende Geestessubstantie; zo weet ge, dat alle dingen op die wijze bestaan.

Als gij slechts kunt inzien, dat het Goddelijk Principe - het Principe van al, wat groot en goed is, kortom God - alles is, wat er bestaat en dat het alle ruimte vult, dan zijt gij dat principe.

En als gij dan uw Christusheerschappij aanvaardt en dit principe verbreidt, dan geeft gij door uw eigen gedachten, woorden en daden een grotere activiteit aan dit principe.

Dan is er weer iemand, die zijn ware domein gevonden heeft en de Godkracht gebruikt en uitzendt.

Hoe meer gij van deze kracht uitzendt, des te meer zij u zal toestromen.

In de mate, waarin gij geeft, wordt er meer tot u gevoerd en gij zult merken, dat gij de voorraad niet kunt uitputten.

God is niet een groot wezen buiten u, dat gij binnenin u kunt plaatsen en dan aan de wereld kunt tonen.

God is de macht, die opgewekt en aangewakkerd wordt door uw eigen gedachtekracht.

Weliswaar ligt deze kracht binnenin u en overal om u heen, maar zij blijft werkeloos, totdat gij aan haar denkt en weet, dat zij bestaat, dan zult gij haar in onbegrensde mate van u ziet uitstromen.

Dan toont gij haar aan de wereld en daarmee is de wereld gebaat.

Gij zelf zijt het, die de stuwkracht van al het goede in beweging moet zetten, de kracht, die God, uw Vader is, die iedere gedachte en iedere daad tot succes kan maken.

Nu zijt ge God, die van u uitgaat.

Dan zijt gij God, de Vader, de gebieder, die alles vergroot en omwerpt, die alles definitief en positief tot stand brengt.

En dan staan er legioenen klaar om u op uw wenken te gehoorzamen.

Het ogenblik, dat gij met geheel uw hart, vol eerbied en overtuiging zegt, dat God in Deze Heilige tempel is en gij weet daarbij, dat deze tempel uw eigen reine lichaam is, juist zoals het nu op deze dag is, dat gij, de ware Christus, verenigd met God, in deze tempel woont en dat uw verheerlijkt lichaam een heilige verblijfplaats is, die het al omvat, op dat ogenblik zijt gij een energiegevende kracht, een vaatwerf, waardoor het ware Goddelijke Principe heen vloeit.

Dan doet gij steeds meer de God van u uitstralen, die gij zijt en die gij liefhebt.

Door eerst te WETEN, dat deze macht (Christus in de mens = God) inderdaad bestaat en door haar dan te gebruiken met volkomen vertrouwen, zult gij u spoedig geheel en al van haar bewust worden.

Spoedig zult gij WETEN, dat zij binnenin u en door u heen alles omsluit.

Als gij haar slechts door u heen wilt laten stromen, dan zal zij bij iedere gelegenheid klaarstaan om u toe te vloeien.

Zij vloeit u toe, naarmate gij haar van u laat uitstromen.

Treedt naar voren als God en zendt haar uit.

Dit is God, uw Vader binnenin u en gij en de Vader zijn een.

Geen dienaren, maar ZONEN, Zonen van de Eerste Primaire Oorzaak.

Al wat IK-BEN, is het uwe, want gij zijt IK-BEN.

Niet ik ben het, die het werk doet, het is IK-BEN in de Vader en de Vader in mij brengt grote werken tot stand.

Als gij weet dat gij in vereniging met de Vader werkt, dan zijn er geen beperkingen, geen grenzen; gij weet, dat het uw goddelijk recht is alle dingen te volbrengen.

Volg mij dan slechts in zoverre als ik de Christus volg, de ware Zoon, de Eniggeboren Zoon van de Vader; en als ik God te voorschijn roep en aan de wereld geef, dan is dat God in mij.

Dan zal men zeggen, dat allen God zijn.

Het verhevenste woord, dat ooit gepredikt is, luidt: AANSCHOUWT GOD.

Dit betekent God te zien in al Zijn heerlijkheid, zoals Hij binnenin u en van u uitstraalt en ook van alle anderen.

Wanneer gij God aanschouwt en niets anders dan God, dan hebt gij God en God alleen lief, dan ziet gij waarlijk God.

Dan zijt gij de Heer, de Wetgever, de Gebieder.