LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK: DE MEESTERS VAN HET VERRE OOSTEN  

  ''IK-BEN GEEFT U RUST''  

Komt tot mij, allen, die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven.

De juiste woorden luiden: 'IK-BEN geeft u rust.'

Wanneer gij rust vindt in de IK-BEN, dan verandert gij van een god, die de lasten oplegt in God, die rust en vrede is.

Dan hebt gij geen lasten te dragen.

God, de Vader, is de macht in de mens om iedere toestand door juist denken rechtstreeks te overwinnen.

God is uw hoogste ideaal, het brandpunt, waarop iedere daad en iedere gedachte zich concentreren.

Op deze wijze roept gij de geestelijke mens te voorschijn, de Christus Gods, het woord, dat vlees geworden is.

Het vlees is God en God omgeeft ook het vlees.

Hebt slechts een doel voor ogen, een gewillig en wijs samenwerker met het Godprincipe te zijn.

Gaat recht op uw doel af en maakt het tot het goddelijk, geestelijk leven, dat God binnenin u is.

God ziet voor allen.

Niemand heeft ooit iets bereikt, tenzij hij met zijn gehele wil op het ene punt gericht, zijn doel (God), recht voor de zuivere spiegel van zijn gedachtekracht hield.

Die gedachtekracht is hij zelf, wanneer hij optreedt als God en van zichzelf eist, dat zijn aandacht zo volkomen op zijn doel (God) gericht is, dat het (god) zich onmiddellijk openbaart.

Zodra gij God tot uw doel maakt, moet gij de vorm, die gij wenst, gereedhouden en zij zal zich vervullen.

Was die niet een absoluut feit, dan had uw wens zelfs niet bij u kunnen opkomen.

Wanneer uw wens zich op deze wijze uit, dan is zij goddelijk.

Wanneer gij altijd aan uw goddelijkheid vasthoudt, dan wordt uw wens geboren volgens de goddelijke orde.

Dan ligt het volkomen in uw macht het tijdstip van haar vervulling vast te stellen.

Gij zijt het, die beveelt.

Gij hebt alle macht om het gebiedende woord uit te spreken.

Uw bevel aan alle uiterlijke dingen is: Volslagen stilte.

Dan zegt gij duidelijk en vol overtuiging: Er is geen grotere macht dan de Christus in mij.

Nu zend ik mijn door Christus gedragen woord uit; het brengt als bij toverslag alle dingen tot stand.

Niets heeft grotere stuwkracht dan mijn door Christus ingegeven woord.

Ik prijs en zegen en zendt het uit, beladen met overvloed, harmonie en volmaaktheid.

Eerst hebt gij het woord (God) uitgesproken, dat uw waarachtige wens weergeeft.

Val nooit terug tot vragen (want deze houding drukt twijfel uit), maar gaat verder, herinnert u, wat gij gedaan hebt: gij hebt uw Christus-wens naar voren gebracht, nu hebt gij slechts te bevelen.

Alles is volbracht en voleindigd, alles in goddelijke orde.

Ik dank U God voor licht en leven

In vrije overvloed,

Voor onbegrensde macht en rijkdom

En vrijheid zonder eind.

Denk eraan, dat, als er twee zijn, die hun geestelijke krachten verbinden, zij de wereld kunnen overwinnen, al zijn zij alleen zijn zij tot niets in staat.

Deze twee zijn God en gij, verbonden tot een doel.

Willen anderen met dezelfde oprechtheid van doel zich bij u voegen, dan wordt uw macht zoveel malen groter als het kwadraat van het aantal personen.

Op deze wijze wordt iedereen, die aanbiedt met God en u samen te gaan een macht, die zich viervoudig vergroot.

Wanneer twee van u zich verenigen met God, in verband met welke wens ook, dan zal hij door mijn Vader vervuld worden.

Mijn God wordt uw God en wij zijn een.

Tezamen met God overwint de mens al, dat niet goddelijk is.

Gaat in uw binnenkamer (uw goddelijke zelf), sluit de deur voor al het andere, sluit uw sterfelijke ogen, ziet niets dan uw ware goddelijkheid zelf.

Dan hebt gij uzelf in een geestelijke ontvankelijke stemming gebracht.

Het principe Gods is het ene nodige.

Ik ben een met de Universele Levensenergie.

Zij stroomt op dit ogenblik door mij heen, dat weet ik, dat voel ik.

Ik dank God, mijn Vader, dat ik in staat ben alle dingen te volbrengen.

Wanneer gij tot God bidt, terwijl uw IK-BEN in rechtstreeks contact is met de Universele Levensenergie, dan maakt gij daar in onbegrensde mate gebruik van.

God is de naam, die gij aan de al-wijze, intelligente Geest geeft en deze Geest is binnenin ieder menselijk wezen en omgeeft het tegelijkertijd.

Het is noodzakelijk, dat gij God gelegenheid geeft zich in u te openbaren, om tot zichtbare uitdrukking te komen; daarom is het niet nodig kennis en hulp te zoeken bij bronnen buiten uzelf, als gij weet, dat de bron van alle kennis, de geest van alle kennis, die de gehele waarheid begrijpt, in uzelf verborgen ligt.

Waarom zoudt gij kennis van buiten af zoeken, als God, de Universele Geest, binnenin u is ?

Wanneer gij dit inziet, kunt gij dit principe te hulp roepen ten behoeve van al, wat gij volbrengen wilt en dan weet gij, dat de God binnenin u de grootste van alle leraren is.

Gij moet u realiseren, dat gij alle macht, die gij bezit, eerst tot u moet trekken, dan ontvangt zij bezieling in uw lichaam en wordt uitgezonden om al, wat gij beveelt, te volbrengen.

Dit is God, die door u heen naar buiten straalt, geen persoonlijke God, maar een God binnenin u, die alles in zich sluit.

Wanneer gij God van binnen uit naar buiten laat stralen, dan zijt gij verbonden met hem, want God doordringt alle toestanden.

Door God binnenin u te vereren en God te zien als van u uitstralend, aanbidt gij de Godheid in het gehele menselijke geslacht.

Een buiten de mens staande godheid te vereren, is afgodendienst.

God in de mens te vereren en van u te zien uitstralen van binnen uit over de gehele wereld, betekent, dat gij de stralen van goddelijk leven en licht, die overal zijn, te voorschijn roept en er in bewust contact mee zijt.

Er kan geen godheid buiten uw lichaam zijn, die niet ook binnenin u is, daar alles vibrerende, stralende energie is.

Deze vibratie van de Godheid stromen zowel door uw lichaam als eromheen en omvatten ieder atoom van uw hele lichaam evenzeer als de gehele massa van het heelal.

Op deze wijze plaats gij God overal, voor alles, in alles, om alles, alles omvattend en omsluitend.

Er is geen atoom in de ruimte, waar niet de stralende energie van licht en leven doorheen vloeit.