LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK: DE MEESTERS VAN HET VERRE OOSTEN  

  JEZUS ZEI: IK-BEN IS IN DE VADER, EN DE VADER IS IN MIJ 

Er zijn zo velen, die verklaren, dat zij Gods kinderen zijn en dat zij alles hebben, wat de Vader bezit.

Zij hebben ook alles, wat de Vader bezit, maar deze verklaring wordt geen feit, eer zij de moed hebben de volgende stap te nemen en zichzelf als God te zien, een met al wat God is.

Dan eerst kunnen zij alles tot stand brengen.

Wanneer iemand, die nog menselijk begrensd denkt, de Christus in hem ziet verschijnen, dan straalt die fijner besnaarde persoonlijkheid licht uit.

Hij, die de Christus projecteert, ziet dan met een hogere en wijdere blik.

Hij ziet zijn eigen fijnere lichaam in een sneller tempo vibreren dan zijn begrensde lichaam, dat hij buiten en los van zichzelf ziet, de Christus van iemand anders is.

Maar dit schijnt slechts zo, omdat hij niet gelooft, dat hij zelf de Christus is.

Laat hij zichzelf tot Christus verklaren en dit als feit aanvaarden; op dat ogenblik zullen de twee lichamen in elkaar overgaan en dan heeft hij de Christus te voorschijn gebracht.

Dan treedt de Christus triomferend naar voren.

Laat hem nu een stap verder gaan en verklaren, dat de Christus Gods verschijnt en in dat moment is hij de Christus Gods.

Nu is Gods zoon met God de Vader en hij gaat rechtstreeks tot de Vader.

Toch moet hij nog een stap verder gaan en dat is het belangrijkste, die de grootste vastberadenheid vereist, daar hierbij elk spoor van angst uit sterfelijke gedachten en begrenzingen geboren, uitgewist moet worden: hij moet naar voren treden, rechtstreeks naar de Goddelijke Bron, d.i, God de Vader, gaan en onomwonden verklaren en vast overtuigd zijn zonder vrees voor mislukking en zonder gedachten aan bijgeloof of menselijke voorstellingen, dat hij zelf God is; dat hij geheel in God opgaat en met Hem samengesmolten is; en dat hij dus Liefde, Wijsheid en Begrijpen is.

Dat hij alle substantie is en iedere eigenschap van God de Vader, de bron, het principe, heeft.

Dit moet hij met grote nederigheid aanvaarden, dan zal hij God tot uiting brengen.

Door zulk een mens heen vloeit elk van de goddelijke eigenschappen uit naar de gehele wereld.

Voor hem is niets onmogelijk.

Slechts door zo iemand kan God zich uitdrukken.

Wanneer gij uzelf laat samensmelten met God, dan is niets onmogelijk.

Dan bezit gij niet alleen alles, wat de Vader bezit, maar dan zijt gij alles, wat de Vader is.

Gij zijt de Drie-eenheid.

Gij zijt Christusmens, de Christus Gods en GOD, alle drie in EEN.

De Heilige Geest woont in u.

De gehele Ik-Geest in de scheppende werking woont in u.

Wanneer gij dit aanvaardt, dan zult gij, zowel als anderen zingen: Heilig is de macht van de naam van Christus.

Niet de naam van de persoonlijke van Jezus, maar van de Christus.

Laten dan de engelen zich neerbuigen, de koninklijke diadeem te voorschijn brengen en Christus kronen tot de Heer van allen.

Gij kroont niet de persoonlijke Jezus, gij kroont Christus en hij verdient de meest stralende van alle koninklijke edelstenen als de Christuskroon.

Geen edelstenen zijn te groot of te goddelijk voor de kroon van de zegevierende Christus.

Gij ziet nu in, dat wie maar wil kan komen.

Treedt naar voren en wordt de zegevierende Christus.

Wanneer gij 'God' zegt, ziet uzelf dan als God.

Ziet God naar voren treden, zoals gij zelf naar voren treedt.

God kan geen dweper op bluffer of ego´st zijn.

Zo kan evenmin de Christus, de Godmens - het beeld en de gelijkenis Gods - een van die dingen zijn.

Gij kunt gelijk aan God zijn en dat is de Godmens ook.

IK-BEN is in de Vader en de Vader is in mij, zijn ware woorden.

IK-BEN en mijn Vader zijn een in alle ootmoed en Almachtige Grootheid.

God en de gehele mensheid verenigd, zijn Almachtig - de Almacht Gods.


Deze beheersing betekent: volkomen Meesterschap, Messiasschap, Discipelschap.

Slechts dan beheerst gij dit lichaam en zijt gij er mee in volmaakte harmonie, wanneer gij over alle eigenschappen van de Heilige Drie-eenheid beschikt en de meester zijt.

Wanneer gij de IK-BEN-mens, de Christus en de Christus Gods, deze drie, verenigt met het Allerhoogste - God - dan zijt gij God.

Dit zijt gij, de hedendaagse mens (de gehele mensheid), wanneer gij uw blik verruimt en de waarheid omtrent uzelf inziet, namelijk dat er een hoger en beter leven is dan de kringloop van uw wereldse ervaringen.

Dit ziet gij in, wanneer gij het juiste pad volgt in harmonie en ware overeenstemming met de hoogste idealen, die gij u kunt voorstellen of waarnaar gij verlangt en die gij in liefde, eerbied en adoratie belicht.

Bij de eerste stap wordt gij, mens, de Christus-mens, de Eniggeboren Zoon Gods.

Bij de volgende stap wordt gij de Christus Gods door de Christus-mens als Christus Gods te zien: om dan rechtstreeks naar de bron te gaan, moet gij deze twee tot een maken, tot God de Vader.

Gij hebt nu de IK-BEN-mens tot de Christus-mens gemaakt, daarna hebt gij deze Christus-mens omgevormd tot de Christus Gods of de Heer God.

En door uw volgende stap hebt gij de Christus-Gods veranderd in de eeuwiglevende God.

Deze schenen twee te zijn en zijn geworden tot Een-God.

Gij zijt het beeld en de gelijkenis van de Hoogste Energie, God, de Vader van allen.

Er is niets, dat u onmogelijk zal zijn, als gij niet afwijkt van dit rechte pad.

Hierin moet gij absoluut onbevreesd zijn en trouw, zonder u te bekommeren om het oordeel van de gehele wereld.

Door uw meesterschap en de eenheid te erkennen, zijt gij een met de Vader, het overvloedgevende en steeds tegenwoordige, hoogste Principe van alle dingen.