LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: BEVRIJDING KOMT NIET UIT DE HEMEL VALLEN  

  REINCARNATIE: HET BIJBELSE GEZICHTSPUNT  

Ofschoon dit niet bij iedereen bekend is, staan er ook in de bijbel verscheidene teksten die betrekking hebben op karma en/of re´ncarnatie.

Hier volgen drie voorbeelden daarvan, genomen uit de evangeliŰn van Mattheus en Johannes.

Uit deze voorbeelden blijkt, dat re´ncarnatie voor velen in IsraŰl een vanzelfsprekende zaak was en dat ook Jezus en de apostelen erin geloofden.

In Johannes 3:3-8 voert Jezus een gesprek met Nikodemus, dat eigenlijk geen verdere uitleg nodig heeft.

Hier volgt de tekst uit de Groot Nieuws Bijbel.

'Ik zeg u de waarheid,' zei Jezus, 'niemand kan zo maar het koninkrijk van God zien; eerst moet hij opnieuw geboren worden.'

Nikodemus vroeg: Hoe kan iemand die al oud is, opnieuw geboren worden ?

Moet hij soms terugkeren in de schoot van zijn moeder om voor de tweede maal geboren te worden ?

'Geloof mij,' antwoordde Jezus, 'Niemand kan het koninkrijk van God binnenkomen, als hij niet geboren wordt uit water en Geest.

Een mens brengt menselijk leven voort, maar de Geest goddelijk leven.

Over mijn woorden: U moet opnieuw geboren worden hoeft u dus niet verbaasd te zijn.

De wind waait waarheen hij wil.

Je hoort hem wel suizen, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat.

Zo is het ook met iedereen die geboren is uit de Geest.'

Johannes 9:1-3 geeft een duidelijk voorbeeld van het geloof in karma uit een vorig leven en dus ook van re´ncarnatie.

'In het voorbijgaan zag hij een man die vanaf zijn geboorte blind was. 'Rabbi," vroegen zijn leerlingen hem, 'waarom is hij blind geboren? Om zijn eigen zonden of om die van zijn ouders?'

'Zijn blindheid heeft niets te maken met zijn eigen zonden of die van zijn ouders', antwoordde Jezus.

'Hij is blind omdat men in hem de macht van God aan het werk moet kunnen zien.'

Uit de vraag van de apostelen blijkt, dat zij slechts twee mogelijkheden zagen voor de blindheid van de betreffende man.

Of hij had gezondigd voor hij geboren werd, hetgeen betekent dat hij al eerder had geleefd, of zijn ouders waren schuldig geweest aan een of andere overtreding.

Dat de discipelen hier zo gemakkelijk over spraken lijkt erop te duiden, dat karma en reincarnatie algemeen geaccepteerd waren onder de joden in die tijd.

Jezus wijst deze gedachte van Zijn leerlingen niet onmiddellijk als absurd van de hand, terwijl Hij hier toch de kans kreeg om re´ncarnatie te veroordelen, wanneer Hij van mening was dat deze leer onwaar was.

Nee Jezus accepteert deze opvatting als de gewoonste zaak van de wereld, maar Hij geeft voor de blindheid van deze man een bijzondere verklaring.

Hij zegt namelijk, dat deze man zo bezocht is, omdat hij bestemd is om door middel van Christus op wonderbaarlijke wijze genezen te worden en zo de macht van God te openbaren.

Het derde voorbeeld heeft betrekking op de terugkeer van de profeet Lei.

Deze heeft waarschijnlijk in de negende eeuw voor Chr. geleefd.

Vier eeuwen later vermeldde de profeet Malachiet in de laatste regels van het oude testament de belofte van God, dat Hij de profeet Lei zou zenden voor de Heer zou komen. (Malaechi) 3:23.

In de meeste bijbels is dit echter (Malaechi 4:5).

Een teken van de komst van de Messias zou dus zijn de wederkomst van Elia.

In het evangelie van Mattheus lezen wij, dat de mensen zich afvragen wie Jezus nu eigenlijk is.

In de omgeving van Caesarea Filippi gekomen, vroeg Jezus zijn leerlingen:

Voor wie houden ze de Mensenzoon eigenlijk?

Sommige mensen zeggen dat U Johannes de Doper bent, antwoordde ze, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. (Mattheus 16:13-14).

Jezus zelf zegt echter in Mattheus 11:13-14, dat Johannes de Doper Elia is.

Ook in Mattheus 17;10-13 zegt jezus, dat Elia reeds gekomen is, maar dat men hem niet herkend heeft.

Toen begrepen de leerlingen dat hij Johannes de Doper had bedoeld.

In deze teksten bevestigt Jezus dus de leer van re´ncarnatie.

Wanneer men Johannes de Doper echter vraagt of hij Elia is, ontkent deze dat. (Johannes 1:21-23).

De verklaring hiervan is, dat Johannes inderdaad niet wist dat hij Elia was.

Wij kennen onze vorige levens niet en dus wist ook Johannes niet dat hij eens als Elia op aarde had geleefd.

Jezus wist dit vanzelfsprekend wel.

Ondanks het feit, dat karma en re´ncarnatie dus in de bijbel voorkomen en door Jezus werden geaccepteerd, maken zij toch geen deel uit van het huidige christelijke gedachtegoed.

De leer van re´ncarnatie en daarmee ook die van karma werd ketters verklaard en uit de christelijke theologie verwijderd op het Tweede Concilie van Constantinopel in 553 na Chr.

Het geloof in re´ncarnatie leidt ertoe, dat men zich in staat voelt zonder de gevestigde instellingen de christelijke weg te kunnen bewandelen.

Het individu is zich ervan bewust, dat zijn bestemming zijn eigen zaak is, zijn eigen keuze.

De kerk kan hem helpen bij het bereiken van het doel van zijn leven, maar dat is niet noodzakelijk.

Deze opvatting brengt dus een aanzienlijk beperking met zich mee van de macht van de kerkelijke leiders.

Verder waren de kerkelijke autoriteiten van mening, dat er een zekere dwang moest zijn om de mensen te weerhouden van zonde.

Re´ncarnatie kan een reden zijn om je verlossing maar voor je uit te schuiven naar een volgend leven.

Het besluit van de kerk om re´ncarnatie te verwijderen uit de christelijke theologie heeft ertoe geleid, dat vele geschriften die niet pasten in de leer in opdracht van de kerk werden vernietigd.

De huidige bijbel bevat slechts een klein gedeelte van de teksten over Jezus die ooit hebben bestaan.

De kerk is er niet in geslaagd alle ongewenste teksten te vernietigen.

Zo werd er in 1945 in Egypte een groot aantal manuscripten gevonden, waarvan sommige dateerden uit de tijd dat ook de evangeliŰn zelf werden geschreven.

Hieronder bevonden zich het Evangelie van Thomas, het Evangelie van Philippus, het Geheime Boek van Thomas, de Apocalyps van Petrus en nog vele andere teksten die betrekking hebben op het leven en de leringen van Jezus.

Hopelijk zullen deze teksten de mening van de christelijke kerk over karma en re´ncarnatie nog eens wijzigen.