LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: DE HEILIGE .... EN DE PSYCHIATER 

  TOESPRAAK SAI BABA OP ZIJN 43E VERJAARDAG  

Om de deugdzaamheid te beschermen, om de boosaardigen te vernietigen en om de rechtvaardigheid op een stevig fundament te vestigen, incarneer ik in ieder tijdperk.

Steeds wanneer ashanti (disharmonie) de wereld overwoekert, zal de Heer in menselijke gedaante verschijnen om de methoden ter verkrijgen van prashanti (vrede) te verbreiden en de menselijke samenleving te heropvoeden in de wegen naar vrede.

In deze huidige tijd hebben strijd en oneindigheid het gezin, de school, de gemeenschap, de godsdiensten, de steden en de staat beroofd van vrede en eenheid.

Op de komst van de Heer is ook vol verlangen gewacht door heiligen en wijzen.

Sadhu's (geestelijke aspiranten) hebben gebeden en ik ben gekomen. Mijn belangrijkste taken zijn het koesteren van de Veda's en het koesteren van de devoties.

Jullie deugd, jullie zelfbeheersing, jullie onthechting, jullie vertrouwen en jullie standvastigheid: deze zijn de kenmerken waardoor andere mensen van mijn glorie lezen.

Jullie kunnen er pas dan aanspraak op maken een devotie te zijn wanneer jullie jezelf volledig en totaal aan mij hebben toevertrouwd, zonder een spoor van zelfzucht.

Jullie kunnen de gelukzaligheid genieten door de ervaring die de Avatar schenkt.

De Avatar gedraagt zich op een menselijke manier zodat de mensheid verwantschap kan voelen, maar hij stijgt tot zijn bovenmenselijke hoogten zodat de mensheid kan streven naar het bereiken van diezelfde hoogten, om door die aspiratie hem daadwerkelijk te bereiken.

Je realiseren dat de Heer in je de motivator is, is de taak waarvoor hij in menselijke gedaante verschijnt.

Avatars als Rama en Krishna moesten een of meer individuen doden die herkend konden worden als vijanden van de dharmische (rechtschapen) levenswijze, om daardoor de naleving van de deugdzaamheid te herstellen.

Maar nu, in deze tijd, bestaat er niemand die volledig goed is, dus wie verdient de bescherming van God?

Iedereen is bedoezeld met slechtheid; wie zal het dan overleven wanneer de Avatar voor vernietiging zou kiezen?

Daarom ben ik gekomen om de buddhi, de intelligentie, te corrigeren, op verschillende manieren.

Ik moet raad geven, helpen, bevelen, veroordelen en bijstaan als vriend en begunstiger van allen, zodat ze kwade neigingen opgeven en wanneer ze het juiste pad herkennen, zij het ook begaan en het doel bereiken.

Ik moet aan de mensheid de waarde van de Veda's en de Shastra's en andere spirituele teksten openbaren, die de normen vastleggen.

Wanneer je mij accepteert en 'Ja' zegt, reageer ik ook en zeg: 'Ja, ja,ja.'

Wanneer je mij verloochent en 'nee' zegt, komt van mij als echo ook: 'Nee'.

Kom, onderzoek, ervaar en heb vertrouwen.

Dat is de methode om mij te benutten.

In geen van mijn redevoeringen noem ik Sai Baba maar ik draag de naam als Avatar Sai Baba.

Ik heb geen enkele waardering voor het onderscheid tussen de verschillende verschijningsvormen van God: Sai, Rama,Krishna, enz.

Ik verklaar niet dat de een van groter belang is of dat de ander minder belangrijk is.

Ga door met de jou gekozen Godsvorm, langs de wegen die jou reeds vertrouwd zijn, dan zul je ontdekken dat je steeds tot mij komt.

Want alle namen zijn de mijne en alle vormen zijn de mijne.

Er bestaat geen noodzaak je gekozen God in te wisselen en een nieuwe aan te nemen, wanneer je mij gezien en gehoord hebt.

Iedere stap in de loopbaan van de Avatar is vooraf bepaald.

Rama kwam om de wortels van sathy (waarheid) en dharma (rechtschapenheid) te voeden.

Krishna kwam om shanti (vrede) en prema (liefde) te koesteren.

Nu in deze tijd, dreigen alle vier opgedroogd te raken.

Dat is de reden dat de huidige Avatar is gekomen.

De dharma (rechtschapenheid) die de wouden in is gevlucht, moet weer teruggevoerd worden naar de dorpen en de steden.

De anti-dharma (verdorvenheid) die dorpen en steden ru´neert, moet weer de jungle ingedreven worden.

Ik ben gekomen om jullie de sleutel tot de schat van ananda of gelukzaligheid te schenken, om jullie te leren hoe je die bron moet aanboren, want jullie zijn de weg naar gezegenheid kwijtgeraakt.

Als je de gelegenheid om jezelf te redden niet aangrijpt, is het slechts je noodlot.

Jullie zijn gekomen om van mij klatergoud en rommel te verkrijgen, de onbeduidend kleine genezingen en promoties, wereldlijke vreugden en gemakken.

Heel weinigen van jullie verlangen van mij datgene wat

Ik jullie ben komen schenken: namelijk, verlossing zelf.

Zelfs onder deze weinigen zijn degenen die het pad van sadhana (geestelijke oefening) blijven volgen en uiteindelijk slagen niet meer dan een handvol.

Jullie wereldse intelligentie kan de wegen van God niet doorgronden.

Hij kan niet herkend worden door louter intellectuele handigheid.

Je kunt baat vinden bij God, maar je kunt Hem niet verklaren.

Jullie verklaringen zijn enkel gissingen, pogingen om je onwetendheid achter gewichtige uitdrukkingen te verbergen.

Breng iets in je dagelijks handelen tot uitdrukking, als bewijs dat je het geheim van een hoger leven van mij hebt leren kennen.

Toon dat je een grotere broederlijkheid bezit.

Spreek met meer zachtheid en zelfbeheersing.

Ik ben mij ten allen tijde bewust van de toekomst en het verleden alsook het heden van een ieder van jullie, dan word ik niet zozeer bewogen door barmhartigheid.

Aangezien ik het verleden, de achtergrond, ken, is mijn reactie anders.

Het is de consequentie voor jou van het kwaad dat je in een vorig leven hebt begaan, en dus laat ik toe dat je lijden voortduurt, vaak echter verzacht door een of andere kleine compensatie.

Ik veroorzaak vreugde noch smart.

Jijzelf bent de ontwerper van deze twee boeien die je geketend houden.

Ik ben ananda swarupa (de belichaming van gelukzaligheid).

Kom, ontvang ananda (gelukzaligheid) van mij, overpeins die ananda en wees vol van shanti (vrede).

Mijn daden zijn de fundamenten waarop ik mijn werk bouw, de taak waarvoor ik ben gekomen.

Al mijn wonderbaarlijke handelingen die je waarneemt, dienen zo ge´nterpreteerd te worden.

De basis van eens stuwdam vereist een verscheidenheid aan materialen. Zonder deze zal hij geen stand houden en niet bij machte zijn het water tegen te houden.

Een incarnatie van de Heer moet op verscheidene manieren benut worden door de mens, ten behoeve van diens verheffing.

De Heer heeft niet de bedoeling voor Zichzelf reclame te maken.

Ik heb geen publiciteit nodig, noch enige andere Avatar van de Heer.

Wat waag je in de publiciteit te brengen?

Mij? Wat weet je van mij af?

Vandaag zeg je dit over mij en morgen dat.

Je geloof is nog niet onwankelbaar geworden.

Je looft me wanneer alles goed gaat en maakt mij verwijten wanneer het slecht gaat.

Wanneer je met publiciteit begint, daal je af tot het peil van diegenen die wedijveren in het verkrijgen van overvloed door anderen in diskrediet te brengen en zichzelf op te hemelen.

Daar waar geld wordt geteld, vergaard of tentoongespreid met het doel iemands prestaties te demonstreren, zal ik niet aanwezig zijn.

Ik kom enkel daar waar oprechtheid, geloof en overgave op prijs worden gesteld.

Slechts inferieure geesten zwelgen in publiciteit en zelfverheerlijking.

Deze dingen zijn in het geval van Avatars van geen belang.

Avatars hebben geen reclame nodig.

Het vestigen van dharma (rechtschapenheid): dat is mijn doel.

Het onderwijzen van dharma, het verspreiden van dharma: dat is mijn streven.

De wonderen, zoals jullie ze noemen, zijn slechts een middel tot dat doel.

Enkelen van jullie merken op dat Ramakrishna Paramahansa (een Indiase heilige) gezegd heeft dat siddhi's (bovennatuurlijke, yogische krachten) belemmeringen zijn op het pad van de sadhaka (spirituele aspirant).

Inderdaad, siddhi's kunnen de sadhaka op een dwaalspoor brengen.

Zonder zich in deze krachten te verdiepen dient hij voort te gaan.

Zijn ego zal hem naar beneden sleuren wanneer hij aan de verleiding toegeeft zijn door yoga verkregen krachten te demonstreren.

Dit is het juiste advies waaraan elke aspirant gevolg zou moeten geven.

Maar de fout ligt in het gelijkstellen van mij aan een sadhaka, zoals degene die Ramakrishna wilde helpen, begeleiden en waarschuwen.

Deze siddhi's of yogische krachten vormen juist een wezenlijk onderdeel van de natuur van de Avatar: het creŰren van dingen met de bedoeling te beschermen en vreugde te schenken is spontaan en duurzaam.

Schepping, onderhoud en ontbinding kunnen slechts door de Almachtige volbracht worden... en door niemand anders.

Cynici bedillen zonder kennis van zaken.

Als ze de Shastra's bestuderen of de geschriften, of als ze directe ervaring cultiveren, dan pas kunnen ze me begrijpen.

Je aangeboren luiheid weerhoudt je ervan de spirituele oefeningen te doen die nodig zijn om de ware aard van God te ontdekken.

Deze luiheid moet verdwijnen.

Zij dient uit 's mensens natuur verdreven te worden, in welke vorm zij ook moge verschijnen.

Dat is mijn missie.

Mijn taak is niet enkel om te genezen en te troosten en individuele misŔre te verwijderen, maar iets veel belangrijker.

Het verdrijven van ellende en smart is een bijkomstigheid van mijn missie.

Mijn belangrijkste taak is het herstellen van de Veda's en de Shaststra's en het openbaren van de kennis over hen aan alle mensen.

Deze taak zal volbracht worden.

Zij zal niet beperkt worden.

Zij zal niet vertraagd worden.

Wanneer de Heer beslist en het wil, kan zijn goddelijke wil niet worden weerstaan.

Jullie zullen sommige mensen hebben horen zeggen dat alles wat ik doe tovenarij is.

Maar de manifestatie van goddelijke macht moet in termen van magie worden beoordeeld.

Tovenaars vertonen hun kunsten om in hun onderhoud te voorzien, voor wereldse roem en rijkdom.

Zij zijn gegrondvest in valsheid en gedijen door middel van bedrog, maar dit lichaam zou zich nooit kunnen verlagen tot zulk een niveau.

Dit lichaam is gekomen door het besluit van de Heer om te verschijnen.

Dat besluit is bedoeld om sathya (waarheid) te schragen.

Een goddelijk besluit is altijd een waarachtig besluit.

Onthoud dat er niets is dat goddelijke macht niet tot stand kan brengen.

Zij kan aarde in lucht en lucht in aarde omzetten.

Hieraan twijfelen bewijst dat je te zwak bent om grootste dingen te bevatten, de grandeur van het universum.

Ik ben gekomen om allen in de essentie van de Veda's te onderrichten, om op allen deze kostbare gift te doen neer regenen, om sanathana Dharma, de Eeuwige Wijsheid, te beschermen en te behoeden.

Het is mijn missie om geluk te verbreiden en dus sta ik altijd klaar om in jullie midden te komen; niet slechts eenmaal, maar tweemaal, driemaal - zo vaak als je maar wenst.

Velen van jullie denken waarschijnlijk dat, aangezien mensen uit alle delen van India - en zelfs uit andere landen buiten India - naar Puttaparhti komen, zij zeker hun bijdragen overvloedig in de geldkist van de Nilayam (Prasanthi Nilayam: de naam van Sai Baba's ashram) storten.

Maar laat mij de waarheid vertellen.

Ik neem van niemand iets aan, behalve liefde en devotie.

Mensen die hier komen, geven me enkel de rijkdom van hun geloof, devotie en liefde.

Dat is alles.

Velen van jullie komen naar mij toe met problemen over je gezondheid of geestelijke zorgen van een of andere aard.

Deze vormen niet meer dan lokmiddelen, waarmee ik jullie hierheen gehaald heb.

Maar het belangrijkste doel is dat je genade mocht verkrijgen en dat je je vertrouwen in het goddelijke sterkt.

Problemen en zorgen dienen eigenlijk verwelkomd te worden, daar zij jullie de lessen van ootmoed en eerbied bijbrengen.

Het najagen van uiterlijkheden veroorzaakt al deze ontevredenheid.

Dat soort van verlangen kent geen einde.

Wanneer je eenmaal een slaaf van je zintuigen bent geworden, zullen zij hun greep op je niet eerder verslappen dan dat je dood bent.

Het is een niet te lessen dorst.

Maar ik roep je bij mij en schenk je zelfs wereldse gunsten opdat je de weg naar God inslaat.

Geen Avatar heeft ooit eerder zo gehandeld: zich onder de mensen te mengen, hen raad te geven, te begeleiden en te troosten, hen op te monteren en ze de weg te wijzen langs de paden van sathya, dharma, shanti en prema (waarheid, gerechtigheid, vrede en liefde.)

Mijn activiteiten en beweegredenen zal ik nooit veranderen, welke mening wie dan ook daarover mag hebben of uiten.

Ik zal mijn plannen voor dharmasthapana (de totstandbrenging van gerechtigheid) niet wijzigen.

Al sinds vele jaren houd ik aan dit besluit vast en ik kwijt me van mijn taak waarvoor ik gekomen ben: het inprenten van geloof in de weg van prashanti (de hoogste geestelijke vrede).

Ik zal niet stoppen, noch een stap terugzetten.

Zelfs de grootste geleerde kan mij niet begrijpen door middel van zijn laboratoriumkennis.

Ik ben altijd vervuld van gelukzaligheid.

Wat er ook gebeurt, niets kan in de weg van mijn glimlach komen.

Daarom ben ik in staat jullie vreugde te schenken en je last te verlichten.

Ik jubel nooit wanneer ik opgehemeld word; evenmin krimp ik ineen wanneer ik beschimpt word.

Slechts weinigen hebben mijn doel en mijn betekenis ingezien, maar ik maak me geen zorgen daarom.

Wanneer dingen die niet in mij zijn aan mij worden toegedicht, waarom zou ik me daarover zorgen maken?

Wanneer dingen die in mij zijn genoemd worden, waarom zou ik daarover jubelen?

Voor mij is het altijd: 'Ja, ja, ja.'

Wanneer je alles opgeeft en je je aan de Heer toevertrouwt, zal Hij over je waken en je begeleiden.

De Heer is juist voor deze taak gekomen.

Hij verklaart dat Hij aldus zal doen en dat dit nu precies de taak is die Hem hierheen gebracht heeft.

Ik ken de agitaties van je hart en zijn aspiraties, maar jullie kennen mijn hart niet.

Ik reageer op de pijn die je ondergaat en op de vreugde die je voelt, want ik woon in je hart.

Ik ben de inwoner van de tempel van ieder hart.

Verlies het contact en de nabijheid niet, want het is enkel wanneer de kolen in contact zijn met de levende gloed, dat ze ook gloeiende kolen worden.

Dan zal ook jij een deel van die opperste liefde verwerven.

Dit is een grote kans.

Wees vol vertrouwen dat jullie allen verlost zullen worden.

Weet dat je gered bent.

Velen aarzelen te geloven dat de omstandigheden beter zullen worden, dat het leven voor allen gelukkig en vol vreugde zal zijn en dat het gouden tijdperk zal terugkeren.

Laat mij jullie verzekeren dat dit dharmaswarupa, dat dit goddelijke lichaam, niet tevergeefs is gekomen.

Het zal erin slagen de crisis die de mensheid teistert, af te wenden.

 

 

H