LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: BEVRIJDING KOMT NIET UIT DE HEMEL VALLEN  

  VOLMAAKT ZIJN - VOLMAAKT BEWUSTZIJN - VOLKOMEN GELUKZALIGHEID  

Sai Baba vindt wetenschap als zodanig nodig en nuttig.

Dankzij de wetenschap kunnen wij kennis verwerven van wereldse zaken en de kennis is nodig, opdat wij deze wereldse zaken op verstandige wijze kunnen gebruiken om de uiteindelijke bestemming, God, te bereiken.

De wetenschap vergaart kennis van het universum door de menselijke ondervinding met behulp van de vijf zintuigen.

Als gevolg van de verbijsterende resultaten van de wetenschap in deze eeuw, gaan velen wetenschap echter zien als het enig belangrijke.

Men meent alles te kunnen verklaren met behulp van de wetenschap.

Zo dreigt het geloof in God plaats te maken voor arrogantie, trots en ego´sme.

Wat men vergeet, is dat onze zintuigen feilbaar en beperkt zijn.

Zo zeggen onze zintuigen ons in eerste instantie, dat het universum stabiel is.

De vastheid van materie is echter illusie; alles is in beweging en levend.

Alle materie bestaat uit atomen en bestaan deze weer uit elektronen, protonen en neutronen en waarschijnlijk bestaan de weer uit nog kleinere elementen.

Zo is alles voortdurend in beweging.

Het uiteindelijk wezen van alle materie is energie, een feit, dat inmiddels ook door de wetenschap wordt erkend.

De energie die de meest elementaire en fijne deeltjes van de materie met elkaar verbindt is goddelijk.

De plaats van elk van deze energiedeeltjes is volstrekt nauwkeurig en kan door niemand gewijzigd worden.

Iedere scheiding of samenvoeging zou het niet bestaan van de schepping betekenen.

Deze goddelijke energie is God.

Deze meest fijne deeltjes die door energie met elkaar zijn, verkeren in een toestand van rust en eenheid.

Sai Baba heeft verscheidene malen een poging ondernomen om ons denken over de vormloze God een bepaalde richting te geven.

Zo heeft Hij b.v. ook gezegd: Het atoom: niets is er dat er niet uit gemaakt is.

Atomen zijn actief en levendig, nooit zonder beweging.

Het hele universum is in beweging door de atomen.

Waar komt deze energie vandaan?

De fundamentele energie is Shakti (het energie- of kracht-aspect van God).

Uit deze fundamentele energie komt alles voort.

Waar komt deze atoom-kracht vandaan? Het is de Goddelijke kracht.

Sai Baba noemt deze energie ook liefde en Hij zegt dan:

'Liefde is God, God is liefde.'

Liefde kan niet door de wetenschap worden verklaard; je kunt het alleen ervaren.

God is in wezen Nirguna Brahman, vormloos en zonder hoedanigheden.

Hij is alomtegenwoordig en dus is Hij ook in ieder mens aanwezig.

'Het is onnodig jezelf uit te putten met naar God te zoeken. Zoals boter is in melk, zoals het kuiken is in het ei, zo is Hij in elk atoom van de schepping. Hij komt niet ergens vandaan of gaat niet ergens heen. Hij is hier, daar, overal.'

Kun je God beschrijven?

Velen kennen God allerlei eigenschappen toe, maar dat zijn slechts gissingen, vaak gebaseerd op eigen voorkeuren.

Wie kan bewijzen dat God zus of zo is?

God heeft geen eigenschappen.

Hij is onzichtbaar en vormloos, maar toch doordringt Hij alles.

Hij ziet en hoort alles, maar Hij heeft geen zintuigen zoals de mens.

Hij heeft geen wensen, geen verlangens, want Hij is reeds alles en Hij kent geen activiteit, want activiteit komt voor uit verlangens, maar toch is Hij de schepper, instandhouder en vernietiger van alle vormen.

Hij is de motivator van elk deeltje van het universum.

Wij noemen hem God, Paramatma, Brahman, het Absolute, maar dit zijn alle slechts woorden voor dat wat wij niet kunnen begrijpen.

Zijn aard is sat-chit-ananda (volmaakt zijn, volmaakt bewustzijn, volkomen gelukzaligheid) en wij verheerlijken hem als alomtegenwoordig, alwetend en almachtig.

Maar begrijpen kunnen wij Hem niet.

Het is onmogelijk het bovenmenselijke te brengen binnen de beperkingen van het menselijk voorstellingsvermogen.


'Jullie wereldse intelligentie kan de wegen van God niet doorgronden. Hij kan niet herkend worden door louter handigheid, waar jullie intelligentie grotendeels op neerkomt.

Je kunt van God voordeel hebben, maar je kunt Hem niet verklaren.'


Wat er ook gebeurt, aanvaardt het als Zijn werk, Zijn wil.

Immers wie ben jij, dat je kunt oordelen over de juistheid en de waarde ervan?

Je kunt Hem pas begrijpen wanneer je niet langer in onwetendheid verkeert, dat wil zeggen wanneer je zelf het doel bereikt.


'Als je eenmaal ontdekt wie jij bent, dan is het niet nodig te weten wie God is, want beide zijn dezelfde.'

Op menselijk niveau is er bij alle denken, spreken en handelen sprake van oorzaak en gevolg.

God is echter de eerste oorzaak die zelf geen oorzaak en dus geen begin had.

'Het goddelijk wezen, dat geen naam en vorm en eigenschappen heeft, dat oneindig is, zonder vreugde of verdriet en zonder beperkingen, dat eeuwig is en diens aard sat-chit-ananda is,...'

God is de realisatie achter de vergankelijke vorm, maar wanneer wij over God denken, hebben wij behoefte aan ons daarbij een vorm en een naam voor te stellen, beide elementen van maya, illusie.

Sai Baba noemt het echter heel natuurlijk en passend, dat wij God in een menselijke vorm voorstellen.

'Hoezeer men dat ook moge proberen, de mens kan zich God niet anders voorstellen dan in de menselijke vorm.'

Natuurlijk moet men ernaar streven van God te zien in de hele schepping, maar de mens kan nooit de echte 'vorm' van God benaderen.

Het is daarom passend om Sauna Brahmen, God met vorm, te vereren en daarvoor kiest men dan vaak de naam en de vorm van een Avatar of een goddelijke boodschapper.

Pas wanneer de identificatie met het lichaam verdwenen is, is men in staat Nirguna Brahman, de vormloze God, te vereren.