LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: DE HEILIGE .... EN DE PSYCHIATER 

  WIE IS SAI BABA ?  

God is ondoorgrondelijk.

In de uiterlijke objectieve wereld kan Hij niet worden verwerkelijkt; hij zetelt in het hart van elk schepsel.

Edelstenen zweven niet in de lucht; zij moeten diep onder de grond gezocht worden.

Zoek God in het diepst van jezelf, niet in de natuur die je slechts een bedrieglijk fraai beeld laat zien.

Hoogstaand is dit doel waarvoor het lichaam je gegeven is; maar je misbruikt het nu, net als de mens die zijn dagelijkse kost in een met juwelen bezette gouden vaas kookte, die hij had geŰrfd.

De mens verheerlijkt God als alomtegenwoordig, alwetend, en almachtig, maar hij negeert Zijn aanwezigheid in zichzelf!

Natuurlijk: velen wagen het de eigenschappen van God te beschrijven en te verkondigen dat Hij 'zo en zo' is; maar dat zijn slechts hun eigen gissingen en de weerspiegelingen van hun eigen voorkeuren en voorliefdes.

Wie kan bewijzen dat God zus of zo is?

Wie kan bewijzen dat God niet deze vorm of die eigenschap bezit?

Een ieder kan uit de enorme uitgestrektheid van de oceaan slechts zoveel water halen als de emmer die hij mee naar het strand heeft genomen kan bevatten.

Uit die hoeveelheid kan hij slechts een zeer beperkt begrip van de onmetelijkheid winnen.

Elke religie definieert God binnen de begrenzingen die zij afbakent en maakt er dan aanspraak op Hem begrepen te hebben.

Net als de zeven blinden, die over een olifant spraken als een pilaar, een ventilator, een touw of een muur, omdat zij slechts met een deel in aanraking waren gekomen en niet het hele dier konden omvatten, spreken de godsdiensten ook maar over een deel maar beweren niettemin dat hun visie volledig en totaal is.

Iedere religie vergeet dat God alle vormen en alle namen is, alle eigenschappen en alle verklaringen.

De religie van de mensheid vormt de som en inhoud van al deze deelgeloven; want er is maar een godsdienst en dat is de godsdienst van de liefde.

De verschillende lichaamsdelen van de olifant die de blinde zoekers naar zijn waarheid gescheiden en afzonderlijk toeschenen, werden alle in stand gehouden en geactiveerd door een en dezelfde bloedsomloop; de verschillende godsdiensten en geloven, die zich als afgescheiden en geheel op zichzelf staand beschouwen, worden alle in stand gehouden door een enkele stroom van liefde.

Het oog kan de waarheid niet zien.

Het geeft slechts valse en schrale informatie.

Zo zijn er bijvoorbeeld velen die mijn handelingen gadeslaan en dan gaan verklaren dat mijn aard zus of zo is.

Zij zijn onmachtig de heiligheid, de majesteit en de eeuwige realiteit die ik ben te peilen.

De macht van Sai is onbegrensd; zij manifesteert zich eeuwig en altijd.

In deze Sai palm zetel alle vormen van 'macht'.

Maar ook degenen die verklaren dat ze mij hebben begrepen - de geleerden, de yogi's, de pundits (schriftgeleerden), de jnani's (zij die spirituele kennis bezitten) - zij allen zijn zich enkel van de minst belangrijke, de terloopse uiterlijke manifestatie van een oneindig klein deel van die macht bewust, namelijk, de 'wonderen'.

Zij hebben niet verlangd in contact te treden met de bron van alle macht aan alle wijsheid, die hier in Brindavan beschikbaar is.

Zij zijn tevreden als ze zich kunnen verzekeren van een gelegenheid om hun boekenwijsheid ten toon te spreiden en met hun kennis van de Vedische leer te pronken en realiseren zich niet dat de persoon uit wie de Veda's voortkwamen ter wille van hen in hun midden vertoeft.

Dit is in alle tijdperken het geval geweest.

Mensen kunnen fysiek heel dicht bij de Avatar zijn, maar hun leven onbewust van hun fortuin slijten, terwijl ze de rol van de wonderen overdrijven, wonderen die net zo nietig zijn in vergelijking tot mijn glorie en majesteit als een mug is in grootte en kracht in vergelijking tot de olifant waarop hij gaat zitten.

Vandaar dat ik in mijzelf medelijdend lach als je over deze 'wonderen' spreekt en je jezelf zo makkelijk toestaat het kostbare bewustzijn van mijn werkelijkheid te verliezen.

Mijn macht is onmetelijk; mijn waarheid is onverklaarbaar, ondoorgrondelijk.

Ik maak dit omtrent mijzelf bekend omdat daartoe de noodzaak is gerezen.

Maar wat ik doe, is enkel het afgeven van een visitekaartje.

Laat me je vertellen dat van de Avatars die verklaringen omtrent de Waarheid deden, alleen die van Krishna net zo duidelijk en onmiskenbaar waren.

Ondanks die verklaringen zul je in de loopbaan van deze zelfde Krishna opmerken, dat Hij bij een paar gelegenheden een nederlaag leed in Zijn pogingen en in Zijn streven, hoewel je goed moet bedenken, dat ook deze nederlagen deel uitmaakten van het drama dat Hij had gepland en dat Hijzelf regisseerde.

Toen vele koningen Hem smeekten de oorlog met de Kaurava's (een familie uit het beroemde hindoe-epos, de Mahabharata) af te wenden, bekende Hij dat Zijn missie naar het hof van de Kaurava's had 'gefaald'.

Maar Hij had niet gewild dat die zou slagen.

Hij had besloten dat de strijd gestreden moest worden.

Zijn missie was bedoeld om de hebzucht en onrechtvaardigheid van de Kaurava's aan de kaak te stellen en hen voor het oog van de hele wereld te veroordelen.

Maar ik moet je vertellen dat er gedurende deze Sai Avatar geen plaats is voor een dergelijk soort drama, met tonelen van mislukking en nederlaag!

Wat ik wil, moet plaats vinden; de plannen die ik maak, moeten slagen, want ik ben Waarheid en Waarheid heeft het niet nodig te aarzelen of te vrezen of te buigen.

'Willen' is voor mij overbodig, want devoties die standvastige liefde en vertrouwen hebben, kunnen altijd over mijn genade beschikken.

Hoewel ik mij pratend en zingend temidden van hen beweeg, zijn zelfs intellectuelen niet bij machte mijn waarheid, mijn macht, mijn glorie of mijn werkelijke taak als Avatar te bevatten.

Ik kan elk probleem, hoe lastig ook, oplossen.

Ik ga het meest intensieve onderzoek en de meest nauwkeurige metingen te boven.

Enkel diegenen die mijn liefde hebben herkend en die liefde hebben ervaren, kunnen beweren dat zij een glimp van mijn werkelijkheid hebben gezien.

Want het pad der liefde is het koninklijke pad dat de mensheid tot mij voert.

Tracht niet mij door je uiterlijke ogen te kennen.

Wanneer je naar een tempel gaat er voor het beeld van God staat, bid je met je ogen dicht, nietwaar? Waarom?

Omdat je voelt dat alleen het innerlijk oog een wijsheid Hem aan je kan openbaren.

Vraag daarom van mij geen onbeduidende materiele voorwerpen, maar verlang naar Mijzelf, en je zult beloond worden.

Niet dat je niet wat voor voorwerpen dan ook zult ontvangen, die ik als teken van mijn genade of uit de volheid van mijn liefde geef.

Ik zal je vertellen waarom ik die ringen, talismans, rozenkransen en dergelijke geef.

Het is om de band die tussen mij en degenen aan wie ik ze geef, bestaat te tonen.

Als hen een ramp overkomt, flitst het voorwerp ogenblikkelijk naar mij toe en keert in een flits weer terug, terwijl het mijn genezende en beschermde zegen met zich meevoert.

Die zegen is beschikbaar voor allen die mij, in welke naam of vorm dan ook, aanroepen, niet enkel voor degenen die deze geschenken dragen.

Liefde is de band die zegen brengt.

Beschouw de betekenis van de naam Sai Baba.

Sa betekent 'goddelijk'; ai of ayi betekent 'Moeder' en Baba betekent 'Vader'.

De naam duidt op de goddelijke Moeder en Vader.

Je fysieke ouders zullen je misschien liefhebben met een dosis zelfzuchtigheid, maar deze Sai Moeder en Vader laat allen genegenheid of een reprimande op je neerdalen om je naar de overwinning in de strijd om zelfverwerkeling te voeren.

Want deze Sai is gekomen teneinde de verheven taak te volbrengen om de gehele mensheid als een familie te verenigen door de band van broederschap; om de atmische werkelijkheid van elk wezen te bekrachtigen en te verlichten teneinde het goddelijke te openbaren dat de basis is waar de hele kosmos op rust; en om allen te instrueren om het gemeenschappelijke goddelijke erfdeel te erkennen, dat alle mensen met elkaar verbinden, zodat de mens zich van het dierlijke kan ontdoen en op kan rijzen naar de goddelijkheid die zijn doel is.

Ik ben de belichaming van liefde; liefde is mijn instrument.

Er is geen schepsel zonder liefde; zelfs het allerlaagste houdt op zijn minst van zichzelf.

En zijn zelf is God.

Dus zijn er geen athe´sten, hoewel sommigen een afkeer van hem hebben of niets van Hem willen weten, zoals malariapatiŰnten niet van zoetigheid houden en diabetici niets met zoetigheid te maken willen hebben.

Diegenen die er prat op gaan athe´st te zijn, zullen op een dag, als hun ziekte over is, de smaak van God te pakken krijgen en Hem vereren.

Ik moest jullie wel zoveel omtrent mijn waarheid vertellen, omdat ik wens dat je dit zult overdenken en er vreugde aan zult ontlenen, zodat je ge´nspireerd zult worden om de disciplines, die voorgeschreven zijn, na te leven en vooruitgang te boeken op weg naar zelfverwerkeling, de verwerkeling van de Sai die in uw harten schijnt.