LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      KRISHNAMURTI: JEUGD EN BEWUSTWORDING 

 DE WAARHEID IS EEN LAND ZONDER PAD  

Wij zullen vanmorgen spreken over de ontbinding van de Orde van de Ster. Velen zullen zich hierover verheugen, anderen zullen zich teneergeslagen voelen.

Het heeft echter geen zin zich hierover verheugd of bedroefd te voelen, het is onvermijdelijk, ik zal uitleggen waarom...

Ik stel mij nog steeds op het standpunt dat de waarheid een land zonder pad is, dat door geen enkele religie, sekte of langs wat voor weg dan ook benaderd kan worden.

Dat is mijn standpunt en daar houd ik mij absoluut en onvoorwaardelijk aan.

De waarheid is grenzeloos en absoluut, niet te benaderen langs welk pad dan ook.

Zij kan niet georganiseerd worden.

Het is zinloos organisaties in het leven te roepen die langs een bepaald pad leiden.

Indien u dit inziet, zult u ook begrijpen dat het onmogelijk is een geloof te organiseren.

Geloof is een strikt individuele aangelegenheid en kan en mag daarom nooit worden georganiseerd.

Doet u dat wel, dan sterft het, het wordt in een vorm vast gelegd; het wordt een leer, een religie die door anderen wordt opgelegd.

Dit is wat iedereen ter wereld tracht te doen. De waarheid wordt naar beneden gehaald, gereduceerd tot een speelbal voor de zwakkeren en de mensen die tijdelijk ontevreden zijn.

De waarheid kan niet naar beneden worden gehaald, integendeel, het individu dient zichzelf naar haar op te werken.

Het is onmogelijk de bergtop naar de vallei te brengen...

Dit is, naar mijn mening, de eerste reden waarom de Orde van de Ster dient te worden opgeheven.

Waarschijnlijk zult u weer andere ordes in het leven roepen en zult u zich aansluiten bij andere organisaties die zoeken naar waarheid.

Ik wens tot geen enkele spirituele organisatie te behoren; begrijp dit goed...

Een organisatie, die voor een dergelijk doel in het leven geroepen wordt, kan niets anders zijn dan een kruk, zwakheid en verslaving die het individu op dan duur kreupel maken, hem verhinderen innerlijk te groeien en zijn eigen gaven tot ontwikkeling te brengen, die hem tenslotte tot de persoonlijke ontdekking van de absolute en onbegrensde waarheid moeten voeren.

Dit is nog een reden waarom ik, omdat ik, toevallig, leider van deze Orde ben, besloten heb deze te ontbinden.

In deze daad schuilt niets groots, ik wens immers geen volgelingen te hebben en daar bedoel ik het volgende mee.

Op het moment dat u iemand volgt, keert u de waarheid de rug toe.

Het laat mij koud of u wel of geen aandacht aan mijn woorden schenkt.

Ik heb mij voorgenomen iets in de wereld te gaan doen en ik zal mij daarvan niet laten afleiden.

Ik interesseer mijzelf slechts voor een belangrijk ding: de mens te bevrijden.

Ik wil hem bevrijden van alle bindingen, van alle angsten; het is niet mijn bedoeling een nieuwe religie of sekte in het leven te roepen, een nieuwe theorie of filosofie te verbreiden.

Waarschijnlijk zult u zich afvragen waarom ik de wereld rondtrek en overal spreekt.

Ik zal u vertellen waarom ik dat doe; niet omdat ik volgelingen of een speciale groep uitverkoren leerlingen wens. (Mensen willen zich zo graag van anderen onderscheiden en het kan hun niets schelen of dit onderscheid op iets belachelijks, absurds of banaals gebaseerd is! Ik wil dit soort dwaasheden niet aanmoedigen.

Ik heb geen volgelingen, geen apostelen, noch op aarde noch in hogere sferen).

Geld trekt mij niet aan, ik heb geen verlangen naar een comfortabel leven.

Als ik een comfortabel leven wenste, zou ik niet naar een kamp komen of in een vochtig klimaat vertoeven!

Ik spreek vrijuit, omdat ik dit voor eens en voor altijd duidelijk wil maken.

Ik heb geen zin jaar in jaar uit, over deze kinderachtige dingen te discussiŽren.

Een verslaggever van een krant, die mij interviewde, beschouwde het als een groots gebaar een organisatie te ontbinden, waarvan vele duizenden mensen lid waren.

Voor hem moet dit inderdaad zo geweest zijn, want hij zei: 'wat bent u van plan daarna te gaan doen, hoe wilt u verder leven? U zult geen volgelingen meer hebben en de mensen zullen niet langer naar u luisteren.'

Indien er slechts vijf mensen bereid zullen zijn te luisteren en echt te leven met het gezicht naar de eeuwigheid gericht, dan is dat voldoende.

Wat heeft het voor nut duizenden volgelingen te hebben, die je niet begrijpen, die vol vooroordelen zitten, die het nieuwe afwijzen of zodanig verdraaien dat het in hun starre en dorre wereldbeeld past? ...

Omdat ik vrij, onbeperkt, ongedeeld en van geen enkel ding afhankelijk ben, omdat ik de totale, eeuwige waarheid vertegenwoordig, verzoek ik degenen die mij graag willen begrijpen, geen volgelingen van mij te worden en geen kooi rondom mij op te trekken, want dat leidt onherroepelijk tot het vormen van een religie of sekte.

Laten zij zich liever bevrijden van alle angsten, van de angst voor religie, de angst voor verlossing, de angst voor het spirituele, de angst voor liefde, de angst voor de dood en de angst voor het leven zelf.

Als een kunstenaar die schildert, omdat hij daar plezier in heeft, omdat het zijn zelfexpressie, zijn levensvreugde en zijn welzijn is, doe ik mijn werk en niet omdat ik van een ander iets eis.

U bent gewend aan autoriteiten, een autoritaire atmosfeer en denkt dat dit tot spiritualiteit zal leiden.

U denkt en hoopt dat een ander u met zijn buitengewone vermogens - door een wonder - kan verplaatsen naar het rijk van de eeuwige vrijheid, van geluk.

Uw hele levensvisie is gebaseerd op autoriteitsverering.

U hebt drie jaar naar mij geluisterd zonder dat u, op een enkele uitzondering na, uzelf veranderd hebt.

Laat datgene wat ik nu ga zeggen diep tot u doordringen, wees kritisch, opdat u mij door en door begrijpt.

Achttien jaar lang heeft u zich op deze gebeurtenis, de komst van de wereldleraar, voorbereid.

Achttien jaar bent u aan het organiseren geweest, al die tijd hebt u uitgezien naar iemand die uw hoofden en harten met nieuwe vreugde zou vervullen, die uw hele leven zou veranderen, die u nieuw en hoger leven zou voeren, die u nieuwe moed zou geven, die u zou bevrijden; en zie wat er thans gebeurt!

Denk er over na en vraag uzelf af in hoeverre dit geloof u werkelijk veranderd heeft; ik bedoel niet die oppervlakkige veranderingen zoals het dragen van een insigne, dat is volkomen onbelangrijk en absurd.

In hoeverre heeft dit geloof alle nietszeggende dingen uit het leven weggevaagd?

Dit is de enige wijze, waarop u tot een oordeel kunt komen: in welk opzicht bent u vrijer, groter en gevaarlijker voor elke maatschappij die gebaseerd is op bedrog en oppervlakkigheid, geworden?

In welk opzicht zijn de leden van deze Sterbeweging veranderd?

U bent wat uw spiritualiteit, uw geluk en uw verlichting betreft, op een ander aangewezen... indien ik zeg, zoek in uzelf naar verlichting, naar glorie, naar loutering en naar uw zuivere essentie, dan blijkt niemand daartoe bereid te zijn.

Misschien zijn er enkelen, maar dat zijn er veel te weinig.

Wat is dan het nut van een organisatie? ..

Een ander kan u niet vrijmaken; noch een georganiseerde geloofsbelijdenis, noch zelfopoffering kan u bevrijding schenken; noch het oprichten van een organisatie noch het zich storten in drukke werkzaamheden kan tot bevrijding leiden.

U gebruikt een typemachine om brieven te schrijven, maar die zal u niet op een altaar zetten en vereren.

Maar u doet hetzelfde, indien organisaties uw belangrijkste zorg worden. 'Hoeveel leden telt de organisatie.'

Dat is de eerste vraag die journalisten mij stellen.'

Hoeveel volgelingen hebt u?

Het aantal stelt ons in staat te beoordelen of datgene wat u zegt wel of niet waar is.'

Ik weet niet hoeveel het er zijn.

Het kan mij niets schelen.

Indien er maar een mens bevrijd zou zijn, dan is dat voor mij voldoende.

Ik zeg u nogmaals, dat u het idee hebt dat slechts enkele mensen de sleutel tot het koninkrijk van geluk bezitten.

Er is niemand die het alleenrecht op deze sleutel bezit.

Niemand heeft het recht deze voor zichzelf op te eisen.

Deze sleutel ligt in uw eigen innerlijk besloten en alleen door de ontwikkeling en loutering van uw onvergankelijke zelf kan het koninkrijk der eeuwigheid betreden worden.

Totnogtoe was u gewend dat men u vertelde hoe het met uw vorderingen gesteld was, op welk spiritueel niveau u zich bevond.

Dat is kinderachtig!

Wie kan er, behalve uzelf, zeggen of er iets in u is dat onvergankelijk genoemd kan worden...

Degenen die werkelijk tot inzicht willen komen, die oprecht zoeken naar datgene wat eeuwig, zonder begin of einde is, zullen zich aaneensluiten en een gevaar vormen voor alles wat niet essentieel, onecht en slechts schijn is.

Zij zullen zich verenigen, opgaan in de vlam, omdat zij het juiste inzicht hebben.

Zo'n wezen moeten wij creŽren en dat is mijn streven.

Op grond van die ware vriendschap - die u blijkbaar niet kent - zal ertussen de verschillende individuen een echte samenwerking ontstaan.

Deze samenwerking zal niet gebaseerd zijn op autoriteit of het verlangen naar verlossing, maar op een juist inzicht, dat u in stat stelt in de eeuwigheid te leven.

Dit is belangrijker dan alle genoegzaamheid, dan welke opoffering dan ook. Dit zijn enkele redenen waarom ik, na twee jaar zorgvuldig beraad, deze beslissing genomen heb.

Ik handel dus niet impulsief.

Niemand heeft mij tot het nemen van deze stap overgehaald.

Ik laat mij wat dit betreft door niemand iets wijs maken.

Ik heb hier twee jaar lang, diep en zorgvuldig over nagedacht en ik heb thans, omdat ik toevallig de leider ben, besloten de Orde te ontbinden.

Wat mij betreft kunt een andere organisatie oprichten en naar iemand anders uitzien.

Ik heb noch met de oprichting van nieuwe organisatie, noch met hun uiterlijke versierselen iets te maken.

Het enige wat ik belangrijk vind is dat de mens absoluut en onvoorwaardelijk vrij wordt.